Ustawa z 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowymDz.U. z 2016 r. poz. 2259; dalej jako: ZarzMienPaństwU. reguluje – zgodnie z art. 1 ustawy – zasady zarządzania mieniem państwowym, w zakresie nieuregulowanym w przepisach szczególnych. W sferze teoretycznej pozostaje ona na styku prawa administracyjnego, publicznego gospodarczego, ale także prawa prywatnego, gdyż instrumenty zarządzania mieniem w stosunkach cywilnoprawnych podlegają prawu prywatnemu. ZarzMienPaństwU – w stosunku do spółek z udziałem państwowym – nie wprowadza nowych typów uprawnień korporacyjnych dla zarządzających mieniem.Skarb Państwa, posługuje się w relacjach prywatnoprawnych – w zasadzie – takim samym instrumentarium prawnym, jak i inne podmioty prawa prywatnego. Zgodnie z art. 44 KC, mieniem jest własność i inne prawa majątkowe. Mieniem jest zatem np. prawo własności akcji czy udziałów w spółce kapitałowej. Przepis art. 441 § 1 KC definiuje tzw. mienie państwowe. Zgodnie z tą normą prawną własność i inne prawa majątkowe, stanowiące mienie państwowe, przysługują Skarbowi Państwa albo innym państwowym osobom prawnym.