Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dokumentem najważniejszym i niezbędnym w każdym postępowaniu przetargowym, a także w kilku innych trybach udzielania zamówienia publicznego. Określa warunki, jakim musi odpowiadać przedmiot zamówienia, warunki jakie spełnić musi wykonawca ubiegający się o zamówienie, a także zasady, na jakich prowadzony będzie wybór oferty najkorzystniejszej oraz postanowienia umowy, która będzie podpisana z wybranym wykonawcą.