Na stronie Sejmu ukazał się rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych (druk nt 2451). Wskazany projekt zmienia wiele różnych aktów prawnych związanych z działaniami ukierunkowanymi na poprawę warunków mieszkaniowych. Projekt przewiduje m.in. dodanie w art. 3 DodMieszkU nowego ust. 1a w brzmieniu: Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć wskaźniki procentowe przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, o których mowa w ust. 1. Przepis art. 6 ust. 8 stosuje się odpowiednio.

Zatem, z projektowanych przepisów wynika, że rada gminy zyska możliwość podwyższenia wskaźników procentowych przeciętnego wynagrodzenia – uprawniających do uzyskania dodatku mieszkaniowego. Wydaje się, że jest to rozwiązanie korzystne zarówno dla samych uprawnionych potencjalnych beneficjentów wsparcia, jak i dla samorządów, które samodzielnie będą decydowały o ewentualnym podwyższeniu ww. kryterium dochodowego. Wspomniane uchwały rady gmin będą podlegały nadzorowi właściwemu miejscowo wojewodzie, który będzie władny je weryfikować, a w skrajnym przypadku nawet stwierdzić ich nieważność, gdy będą niezgodne z ww. upoważnieniem ustawowym.

Podsumowując, wskazany projekt zawiera wiele zróżnicowanych prawnie rozwiązań, w tym niektóre z nich wymagają do ich wdrożenia woli samorządu gminnego. Takim rozwiązaniem jest m.in. możliwość podwyższenia progów dochodowych uprawniających do ww. dodatku.

Źródło: Sejm