Specustawa mieszkaniowa – ważne zmiany w prawie dla gmin

Specustawa ma dotyczyć inwestycji, w ramach których powstaną przynajmniej dwa budynki mieszkalne wielorodzinne o łącznej liczbie lokali mieszkalnych nie mniejszej niż 50 lub nie mniej niż 25 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi z nimi związanymi. Ponadto, na zasadach określonych w specustawie będzie mogła powstać tzw. infrastruktura towarzysząca, do której projektodawcy zaliczają m.in. obiekty usług zdrowia, oświaty, sportu i rekreacji, drogi publiczne czy tereny zieleni urządzonej.

Projekt ustawy zakłada własny reżim w zakresie standardów lokalizacji i realizacji inwestycji mieszkaniowych:

  1. Decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej ma wydawać wojewoda w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku. Niedotrzymanie wskazanego terminu zostało obarczone karą w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki w wydaniu decyzji.
  2. W przypadku zamiaru realizacji inwestycji na terenie, dla którego istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i nie przewiduje on tych inwestycji, inwestor będzie mógł wystąpić z wnioskiem o wyrażenie zgody na realizację planowanej inwestycji do właściwej miejscowo rady gminy, która w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku będzie mogła wyrazić zgodę, biorąc pod uwagę stan zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych na terenie gminy.
  3. Dla obszarów objętych zamiarem realizacji inwestycji, dla których nie obowiązuje miejscowy plan, wymagane będzie uzyskanie zgody właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
  4. Inwestor będzie mógł uzyskać zgodę na lokalizację zaplanowanej inwestycji na terenach podlegających ochronie. Projekt dopuszcza także sytuowanie inwestycji na obszarach kolejowych pod warunkiem, że nie będzie to uniemożliwiało zarządzania, eksploatacji i utrzymania linii kolejowej.
  5. Jeżeli wystąpi konieczność usunięcia drzew lub krzewów to właściwy organ będzie mógł na to zezwolić w pozwoleniu na budowę wydanym dla inwestycji mieszkaniowej.
Ważne
Projekt specustawy określa standardy, jakim muszą odpowiadać inwestycje mieszkaniowe. Dotyczą one m.in. zapewnienia danej inwestycji dostępu do drogi publicznej, a także do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej; wprowadzono wymogi odległościowe od podstawowej infrastruktury, tj. przystanek publiczny, szkoła, przedszkole, centra usługowe i sportowe. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności