Specustawa dot. pomocy obywatelom Ukrainy wprowadziła możliwość wydawania wiążących poleceń przez Prezesa Rady Ministrów

Tzw. specustawa, czyli PomocUkrainaU wprowadziła wiele różnych rozwiązań legislacyjnych ukierunkowanych na zadania jednostek samorządu terytorialnego w kontekście aktualnej sytuacji kryzysowej na Ukrainie.

W szczególności wspomniana ustawa wprowadziła nowe narzędzie umożliwiające Prezesowi Rady Ministrów wydawanie wiążących poleceń dla różnych podmiotów (w tym publicznych) w związku z występowaniem sytuacji kryzysowych. Taki warunek może spełniać m.in. sytuacja spowodowana wojną na terytorium Ukrainy.

Wskazane mechanizmy zostały dodane do ZarządKryzysU, w tym dotyczy to nowego artykułu 7a ZarządKryzysU. Z przepisów zawartych w tym artykule wynika m.in., że w sytuacji kryzysowej Prezes Rady Ministrów może, z własnej inicjatywy albo na wniosek Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub ministra kierującego działem administracji rządowej, wydawać polecenia obowiązujące:

1) organy administracji rządowej;

2) państwowe osoby prawne oraz państwowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną;

3) organy jednostek samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej;

4) osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz przedsiębiorców.

Wspomniane polecenie mogą być wydawane w celu:

1) zapewnienia właściwego funkcjonowania, ochrony, wzmocnienia lub odbudowy infrastruktury krytycznej;

2) przejęcia kontroli nad sytuacją kryzysową, której wpływ na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia lub środowiska, jest szczególnie negatywny;

3) usunięcia skutków sytuacji kryzysowej, o której mowa w pkt 2.

Wreszcie, co istotne, z punktu widzenia jednostek samorządu terytorialnego – zadania nałożone w trybie, o którym mowa w ust. 1, są realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Skoro tak, to zadania te, realizowane w trybie poleceń, będą także finansowane z budżetu centralnego. Rzecz jasna, taki mechanizm finansowy ma systemowe uzasadnienie, bowiem wraz z odgórnym przekazaniem do realizacji określonego zadania (polecenia) zleceniodawca winien zapewnić również jego finansowanie.

Podsumowując, specustawa wprowadza różne możliwości odgórnego „angażowania” m.in. samorządów w działaniu ukierunkowane na zwalczanie różnych sytuacji kryzysowych. Do takich można zaliczyć skutki związane z wojną na Ukrainie. Ustawodawca zapewnił jednak pokrycie kosztów, jakie samorządy będą ponosić na realizację wspomnianych zadań.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności