Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 2192 opublikowano ustawę z 23.10.2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Z ustawy wynika, że Fundusz ma na celu wsparcie społeczne, zawodowe lub zdrowotne osób niepełnosprawnych. Jest to fundusz celowy, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, czyli obecnie Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (dalej: MRPiPS).

Wysokość składki na Fundusz określa ustawa budżetowa. Do obowiązkowych składek na Fundusz stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące obowiązkowych składek na Fundusz Pracy, a poboru tych składek dokonuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Rada Ministrów może przyjąć, w drodze uchwały, rządowy program mający na celu wsparcie społeczne, zawodowe lub zdrowotne osób niepełnosprawnych oraz realizację zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, a także z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych. Realizacja takich programów następuje w trybie naboru wniosków lub otwartego konkursu ofert. Jednak MRPiPS, jeżeli jest to niezbędne ze względu na ważny interes społeczny lub ważny interes publiczny, może zlecać realizację zadań z zakresu wsparcia społecznego lub zawodowego osób niepełnosprawnych z pominięciem trybu naboru wniosków lub otwartego konkursu ofert.

Nabór wniosków, w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego, dokonywany jest przez wojewodów, którzy sporządzają i przekazują listy rekomendowanych wniosków MRPiPS lub innemu właściwemu ministrowi. W tym przypadku ogłoszenie o naborze wniosków umieszcza się w BIP właściwego wojewody.

Podmiotom będącym jednostkami samorządu terytorialnego, których wnioski zostały zatwierdzone, środki z Funduszu przekazuje wojewoda, na podstawie umowy, która określa w szczególności:

1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki środki z Funduszu zostały przyznane, i termin jego wykonania;

2) wysokość przyznanych środków z Funduszu;

3) tryb płatności;

4) termin i sposób rozliczenia przyznanych środków z Funduszu;

5) termin zwrotu niewykorzystanej części środków z Funduszu, nie dłuższy niż 15 dni od określonego w umowie dnia wykonania zadania;

6) tryb kontroli wykonania zadania, przy czym w umowie można postanowić, że kontrola będzie prowadzona na zasadach i w trybie określonych w przepisach o kontroli w administracji rządowej;

7) warunki i sposób zmiany oraz rozwiązania umowy.

Ważne
Jednostki samorządu terytorialnego, które otrzymały środki z Funduszu, mają obowiązek sporządzić i przekazywać wojewodzie rozliczenia środków z Funduszu w zakresie rzeczowym i finansowym, w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.

Jednostki samorządu terytorialnego realizujące zadania wynikające z zawartych umów mają obowiązek posiadać wyodrębniony rachunek bankowy dla środków Funduszu, prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych środków i dokonywanych z tych środków wydatków.

Ustawa reguluje ponadto m.in.:

1) zasady ogłaszania otwartego konkursu ofert;

2) zadania komisji konkursowej;

3) ogłaszania listy zatwierdzonych ofert;

4) zasady przekazywania środków przez ministra;

5) zasady kontroli, nadzoru i koordynacji realizacji zadań.

W przypadku realizacji zadań w trybie naboru wniosków przez jednostki samorządu terytorialnego wojewoda sprawuje nadzór i kontrolę nad ich realizacją, koordynuje ich wykonanie oraz sporządza sprawozdania z ich realizacji , przekazując je MRPiPS lub właściwemu ministrowi. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności