Solidarna odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe w podatku leśnym

Sytuacja opisana w pytaniu dotyczy solidarnej odpowiedzialności za zobowiązanie podatkowe w podatku leśnym.

Zgodnie z art. 2 ust. 4 PodLeśnyU, jeżeli las jest współwłasnością lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, stanowi wówczas odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem leśnym, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.

Zasady odpowiedzialności solidarnej za zobowiązanie podatkowe w powyższym zakresie nie stosuje się, jeżeli jeden lub kilku współwłaścicieli lub posiadaczy jest zwolnionych od podatku leśnego. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na współwłaścicielach lub posiadaczach, którzy nie są zwolnieni od tego podatku, w zakresie odpowiadającym ich łącznemu udziałowi w prawie własności lub posiadaniu (art. 2 ust. 5 PodLeśnyU).

Osoby fizyczne, co do zasady, są obowiązane złożyć organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, informacje o lasach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym, lub o zaistnieniu zmian (art. 6 ust. 2 PodLeśnyU).

Orzecznictwo

Najistotniejsze znaczenie w omawianym przypadku ma zasada solidarnej odpowiedzialności za zobowiązanie podatkowe w podatku leśnym. Zasada ta nie oznacza „wszystkim po równo”, a wskazuje możliwość wyegzekwowania całości zobowiązania od jednego lub kilku współwłaścicieli nawet, jeśli pozostali nie zapłacą „swojej” części podatku. Proszę pamiętać, że: „Żaden z przepisów nie pozwala na dokonywanie podziału kwoty należności podatkowych na części odpowiadające udziałom we współwłasności poszczególnych współwłaścicieli. Przepisy stanowią o solidarnej odpowiedzialności wszystkich współwłaścicieli za te należności. Z zasady odpowiedzialności solidarnej wynika zaś, że zapłata podatku przez jednego ze współwłaścicieli, zwalnia pozostałych” (wyr. WSA w Poznaniu z 27.11.2012 r., III SA/Po 909/12, Legalis).

Orzecznictwo

Jeżeli jeden współwłaściciel (kilku spośród grupy współwłaścicieli) zapłaci całość zobowiązania, zwalnia to pozostałych współwłaścicieli z obowiązku zapłaty podatku. Podatnikom, którzy zapłacili podatek przysługuje roszczenie zwrotne (tzw. regres) wobec tego współwłaściciela (współwłaścicieli), którzy nie zapłacili podatku, dochodzony w postępowaniu cywilnym. Jak stwierdził jeden z sądów: Zapłata tego podatku przez jednego z podatników ( dłużników solidarnych ) rodzi u niego roszczenie regresowe względem pozostałych, dochodzone w drodze innego niż podatkowe postępowania. Okoliczność ta pozostaje bez wpływu na uprawnienia czy obowiązki organu podatkowego” [podkr. autora] (wyr. WSA w Gliwicach z 1.6.2011 r., I SA/Gl 218/11, Legalis).

Orzecznictwo

Natomiast co do wystawienia decyzji ustalającej podatek leśny przy wielości współwłaścicieli: „Przyjęcie (…) zasady o solidarnej odpowiedzialności współwłaścicieli nieruchomości z tytułu zobowiązania w podatku od nieruchomości, rodzi konieczność wydania decyzji wymiarowej w stosunku do każdego współwłaściciela (podatnika) i wskazania w tych decyzjach obowiązku podatkowego odnoszącego się do całego przedmiotu opodatkowania. Nie ulega wątpliwości, że przyjęcie takiego rozwiązania legislacyjnego podyktowane było względami praktycznymi. Przy wymiarze podatku dla organu istotne jest jedynie zidentyfikowanie współwłaściciela, a więc podmiotu opodatkowania podatkiem (…), a nie ustalanie innych paramentów mających wpływ na definitywne obciążenie poszczególnych współwłaścicieli kosztami dotyczącymi [przedmiotu opodatkowania] (w tym podatkami). Mówiąc o solidarnym obowiązku podatkowym, należy odnieść tę instytucję do odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe” [uzup. i podkr. autora] (wyr. NSA z 14.7.2015 r., II FSK 1473/13, Legalis).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności