Śmierć współwłaściciela nieruchomości a niezłożenie w terminie deklaracji dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi

W sytuacji niezłożenia nowej deklaracji w wymaganym prawem terminie, nie ma podstaw dla przyjęcia, że nowa deklaracja zmniejszająca wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym za okres wsteczny byłaby prawnie skuteczna.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana (art. 6m ust. 2 ustawy z 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.; dalej: CzystGmU]).

Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 2 (art. 6m ust. 4 CzystGmU). Przepisu ust. 4 nie stosuje się, jeżeli właściciel nieruchomości złoży nową deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia (art. 6m ust. 5 pkt 1 CzystGmU). W poprzednim stanie prawnym (tj. przed 6.9.2019 r.), obowiązek złożenia nowej deklaracji powinien zostać wykonany w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany (art. 6m ust. 2 CzystGmU w poprzednim brzmieniu).

Właścicielem w rozumieniu CzystGmU jest również współwłaściciel, nawet jeśli nie zamieszkuje na nieruchomości (art. 2 ust. 1 pkt 4 CzystGmU). Stosownie zaś do przepisu art. 2 ust. 2a CzystGmU, jeżeli obowiązki wskazane w CzystGmU mogą jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów spośród wskazanych w ust. 1 pkt 4, obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 4, mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z CzystGmU.

Jak wynika z opisanego stanu faktycznego, po śmierci właściciela nieruchomości w styczniu 2019 r. obowiązek złożenia nowej deklaracji nie został wykonany we wskazanym terminie 14-dniowym (nawet gdyby przyjąć, że zastosowanie miałby termin 6-miesięczny, to niewątpliwie również tego terminu nie zachowano). Oznacza to, że nie ma podstaw do uznania za prawnie skuteczną korekty deklaracji za okres wsteczny, związanej z niewytwarzaniem odpadów na niezamieszkałej nieruchomości. Należy przy tym wskazać, że sam fakt, że na nieruchomości nie powstawały odpady nie oznacza, że usługa nie była świadczona (por. interpretacja Ministra Środowiska, dostępna na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/klimat/korekta-deklaracji).

Ważne

Kwestią nieobjętą niniejszą odpowiedzią jest problematyka dotycząca tego, jak powinno być kwalifikowane wskazane w opisanym stanie faktycznym pismo spadkobiercy ‒ np. czy jest to korekta deklaracji, wniosek o udzielenie ulgi (umorzenie), czy też innego rodzaju pismo.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności