Skutki nieuzupełnienia w terminie braków skargi na uchwałę rady gminy

Przypomniał o tym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi (wyr. WSA w Łodzi z 17.2.2021 r., II SA/Łd 742/20, Legalis).

W tym przypadku rada gminy, na podstawie:

  • art. 18 ust. 2 ustawy z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), zgodnie z którym do wyłącznej właściwości rady gminy należy zakres zadań wymienionych w tym przepisie (w tym m.in. stanowienie w sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy) oraz
  • art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.), z których wynika, że rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (będący aktem prawa miejscowego), który określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące określonych wymagań

– podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia takiego regulaminu na terenie gminy.

Skargę na tę uchwałę wniósł prokurator rejonowy zarzucając jej podjęcie z istotnym naruszeniem prawa oraz wnosząc o stwierdzenie jej nieważności w części. Niestety w tym przypadku skarga zawierała braki, tj. brak numeru identyfikacyjnego.

Mając na uwadze przepisy ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.; dalej: PostAdmU). Wynika z nich m.in., że pismo strony powinno zawierać w przypadku, gdy jest pierwszym pismem w sprawie numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer identyfikacyjny REGON albo numer w innym właściwym rejestrze lub ewidencji, albo numer identyfikacji podatkowej strony wnoszącej pismo, niebędącej osobą fizyczną, która nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest ona obowiązana do jego posiadania (art. 46 § 2 pkt 1 lit. c PostAdmU).

Ważne

Jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w ciągu 7 dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej (art. 49 § 1 PostAdmU). Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi (art. 58 § 1 pkt 3 PostAdmU). Sąd odrzuca skargę postanowieniem, co może nastąpić na posiedzeniu niejawnym.

W omawianym przypadku wniesiona przez prokuratora skarga podlegała odrzuceniu, ponieważ pomimo prawidłowego wezwania i pouczenia uchybiono terminowi do uzupełnienia jej braków, tu: wskazania numeru identyfikacyjnego prokuratury. Z dowodu doręczenia wezwania do uzupełnienia braku skargi, doręczono je skarżącemu 26.10.2020 r., co oznacza, że termin na jego wykonanie upłynął 2.11.2020 r. Tymczasem skarżący wskazał ten numer identyfikacyjny dopiero pismem nadanym 4.11.2020 r. Skarga ta nie mogła zatem otrzymać dalszego biegu. Odrzucenie skargi oznacza odmowę jej merytorycznego rozpoznania.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności