Artykuł stanowi pierwszą część opracowania, którego przedmiotem jest skuteczność orzeczeń sądowych i umów dotyczących wspólności majątkowej małżeńskiej. Zawiera omówienie skuteczności i skutków orzeczeń sądowych dotyczących wspólności majątkowej małżeńskiej. Rozważania koncentrują się wokół skuteczności wyroków sądowych, którymi została ustanowiona rozdzielność majątkowa jako cechy tych wyroków oraz wpływu ustanowienia rozdzielności z mocą wsteczną (z dniem wcześniejszym niż wytoczenie powództwa) na przynależność poszczególnych rzeczy i praw do majątku wspólnego oraz pozostającego w związku z tym podziałem majątku wspólnego i ochroną praw osób trzecich. Przedstawiona została również relacja pomiędzy skutecznością wyroków ustanawiających rozdzielność majątkową i powstaniem rozdzielności majątkowej na skutek nastąpienia innych zdarzeń – przede wszystkim z mocy prawa w następstwie orzeczenia rozwodu, separacji, ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków. W rozważaniach zostało uwzględnione także orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące skuteczności wyroku ustanawiającego rozdzielność majątkową między małżonkami i wynikające z tego orzecznictwa konsekwencje co do podziału majątku wspólnego między małżonkami dokonanego przed wydaniem wyroku.