Składowanie odpadów – nowe rozporządzenie

Nowe regulacje zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 16.7.2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U. z 2015 r., poz. 1277). Obowiązujące od września rozporządzenie wdrożyło postanowienia decyzji Rady nr 2003/33/WE ustanawiającej kryteria i procedury przyjęcia odpadów na składowiska na podstawie art. 16 i załącznika II do dyrektywy 1999/31/WE. Nowe przepisy zastąpiły poprzednio obowiązujące rozporządzenie z 8.1.2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu.

Dotychczasowe rozporządzenie nie zawierało uregulowań dotyczących odpadów obojętnych. Należy także zauważyć, iż istniejące zapisy w zakresie dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku danego typu zostały przeniesione bezpośrednio do ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.; dalej: OdpadyU). Z tego też względu nowe rozporządzenie nie reguluje już powyższych kwestii.

Rozporządzenie w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach określa:

1) odpady obojętne, dla których podstawową charakterystykę odpadów sporządza się bez przeprowadzania badań;

2) kryteria dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu;

3) zakres badań, przy czym badania powinny być wykonywane przez:

a) akredytowane laboratorium,

b) certyfikowaną jednostkę badawczą bądź

c) własne laboratorium,

– jeżeli posiadacz odpadu ma certyfikat systemu zarządzania jakością, stosownie do zapisów art. 147a ustawy z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.).

W załącznikach do rozporządzenia określony został wykaz odpadów obojętnych, a także poszczególne zakresy badań oraz kryteria dopuszczania odpadów do składowania.

W załączniku nr 1 określono wykaz odpadów obojętnych, dla których podstawową charakterystykę odpadów sporządza się bez przeprowadzenia badań potwierdzających spełnienie kryteriów dopuszczenia odpadów do składowania przewidzianych w art. 117 OdpadyU. Kryteria dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu obejmują dopuszczalne graniczne wartości wymywania oraz parametry charakterystyczne dla danego rodzaju odpadów.

Załącznik nr 2 określa zakres badań oraz kryteria dopuszczenia odpadów obojętnych do składowania na składowisku odpadów obojętnych.

Załącznik nr 3 do rozporządzenia określa zakres badań oraz kryteria dopuszczania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, które nie stanowią odpadów komunalnych.

Załącznik nr 4 reguluje zakres badań oraz kryteria dopuszczania odpadów o kodach 19 08 05, 19 08 12, 19 08 14, 19 12 12 oraz z grupy 20 do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Zacznie on obowiązywać w późniejszym terminie.

Rozporządzenie przewiduje bowiem, że § 3 ust. 3 dotyczący załącznika nr 4 ma wejść w życie 1.1.2016 r.

Załącznik nr 5 określa zakres badań oraz kryteria dopuszczania odpadów niebezpiecznych do składowania na składowisku odpadów niebezpiecznych, a także stałych, niewchodzących w reakcje odpadów niebezpiecznych do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (załącznik nr 6).

Rozporządzenie weszło w życie 16.9.2015 r., z wyjątkiem § 3 ust. 3, który zacznie obowiązywać od 1.1.2016 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności