Składki ZUS za usługi zatrudnionego przedsiębiorcy

Stan faktyczny

Centrum Medyczne w P. Sp. z o.o. prowadziło szpital powiatowy. Część lekarzy specjalistów, zatrudnionych w tym szpitalu współpracowała również z niepublicznym ZOZ-em, jako osoby prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą - prywatne gabinety lekarskie.

Pomiędzy NZOZ a szpitalem zawarto umowę o współpracy. Na jej podstawie niektóre usługi medyczne wykonywał dla szpitala NZOZ. Usługi te NZOZ zlecał swoim współpracownikom - lekarzom specjalistom, z których większość była też zatrudniona na etatach w szpitalu.

W efekcie szpital nie płacił za swoich lekarzy-pracowników składek ZUS, gdy wykonywali usługi jako podwykonawcy NZOZ - lekarze prowadzący prywatne praktyki. Wówczas ZUS opłacany był już przez tych lekarzy jako przedsiębiorców.

Sprawą zainteresował się ZUS i po przeprowadzeniu kontroli uznał że taka sytuacja jest niezgodna z ustawą z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 963 ze zm. - dalej: SysUbSpołU).

Zakład stwierdził, że lekarze - mimo że zatrudniani byli przez NZOZ - w istocie wykonywali nadal pracę na rzecz swojego pracodawcy - szpitala. W tej sytuacji, zgodnie z art. 8 ust. 2a SysUbSpołU, szpital także powinien za tych lekarzy opłacić wszystkie składki, tak jak za pracowników, co stwierdził ZUS w stosownej decyzji.

Szpital odwołał się od niej, ale sądy oddaliły kolejno - odwołanie, apelację i skargę kasacyjną.

Rozstrzygnięcie SN

Sąd Najwyższy w uzasadnieniu swojego wyroku uznał, że przede wszystkim nie mogło być mowy o zawarciu umowy o udzielaniu świadczeń zdrowotnych (jak sugerował NZOZ w odwołaniu), jako umowy innej niż wymienione w art. 8 ust. 2a SysUbSpołU, tj. umowy zlecenia, agencyjne, o świadczenie usług czy o dzieło, wykonywane - mimo zawarcia z osobą trzecią - na rzecz swojego pracodawcy.

Umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych określa art. 132 i nast. ustawy z 27.8.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.). Umowy takie są umowami cywilnoprawnymi, ale są one zawierane wyłącznie pomiędzy NFZ a świadczeniodawcą usług medycznych finansowanych ze środków publicznych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, w trybie konkursowym, określonym ustawowo. Tym samym nie mogą one być zawierane, jako odrębny rodzaj umowy, między lekarzem - podmiotem prowadzącym działalność pozarolniczą (zawodową, jako przedsiębiorca) a zleceniodawcą - podmiotem leczniczym. Mamy tu więc do czynienia ze „zwykłą” cywilnoprawną umową o świadczenie usług określoną w art. 750 ustawy z 23.4.1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm. - dalej: KC) - uznał SN.

Z punktu widzenia ubezpieczeń społecznych nie ma znaczenia, czy umowę cywilnoprawną podpisał lekarz prowadzący działalność pozarolniczą - prywatną praktykę lekarską, czy lekarz jako osoba fizyczna. Lekarz taki zawarł stosowną umowę ze zleceniodawcą i na jej podstawie wykonuje usługi na rzecz własnego pracodawcy, co skutkuje obowiązkiem zapłaty składek przez zleceniobiorcę będącego jednocześnie pracodawcą lekarza.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności