Jeżeli komisja będzie posiadać odpowiednie kworum, wówczas egzamin będzie mógł być przeprowadzony.

Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę. W skład komisji wchodzą:

1) przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący,

2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

3) dyrektor szkoły,

4) dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Uzupełnienie przepisu art. 9g ust. 2 ustawy z 26.1.1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.; dalej: KartaNauczU), stanowią przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 26.7.2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r. poz. 1574; dalej: StAwansuNauczR). W odniesieniu do komisji egzaminacyjnej powoływanej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego lub komisję kwalifikacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, o sposobie powoływania ekspertów przesądza zapis § 10 ust. 2 StAwansuNauczR. W świetle powołanej regulacji, organ powołujący komisję egzaminacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego lub komisję kwalifikacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego zapewnia w jej składzie udział ekspertów posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole tego samego typu co szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony, z których co najmniej jeden, w miarę możliwości, naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć.

Priorytetowo prawodawca potraktował więc typ szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony. Organ powołujący komisję musi zapewnić, aby eksperci posiadali kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole tego samego typu co szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony. Okoliczność nauczania tego samego przedmiotu lub prowadzenia tego samego rodzaju zajęć co nauczyciel przystępujący do egzaminu nie jest natomiast przesłanką bezwzględnie wiążącą. Przepisy StAwansuNauczR używają pojęcia: „w miarę możliwości”. Zwrot ten nie jest dookreślony. Pojęcie to należy więc rozumieć jako zobowiązanie do dołożenia starań o stworzenie takiej możliwości (por. wyrok SA w Gdańsku z 28.4.2017 r., V ACa471/16).

Ważne

A zatem w sytuacji, gdy jeden z ekspertów będący członkiem komisji egzaminacyjnej nie będzie obecny w posiedzeniach komisji, ale minimalny skład osobowy (co najmniej 2/3 składu) zostanie zachowany, wówczas postępowanie będzie mogło być prowadzone. Dotyczy to również sytuacji, gdy w składzie komisji nie będzie uczestniczył ekspert uczący tego samego przedmiotu lub prowadzący ten sam rodzaj zajęć co nauczyciel przystępujący do egzaminu (z powodu niepowołania go do składu komisji, jak również z powodu nieprzybycia na egzamin).