Prezydent miasta wydał pismo, w którym odmówił przyznania prawa do mieszkalnego lokalu komunalnego. Osoba, której odmówiono tego prawa, wniosła skargę na pismo do wojewódzkiego sądu administracyjnego. W odpowiedzi na skargę prezydent miasta wniósł o jej odrzucenie stwierdzając, że sprawa nie ma charakteru administracyjnego.

Sąd administracyjny przypomniał zakres kontroli sprawowanej przez sąd administracyjny określony w art. 3 § 2 ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 718 ze zm., dalej: PostAdmU). Kontrola działalności administracji publicznej przez sąd administracyjny obejmuje orzekanie w sprawach skarg m.in. na:

1) decyzje administracyjne;

2) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3) większość postanowień wydanych w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;

4) inne niż wymienione wyżej akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, z wyłączeniem podjętych w ramach postępowania administracyjnego z ustawy z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw;

5) akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;

6) akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż wymienione wyżej, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej .

Jednak w omawianym przypadku pismo wydane przez prezydenta miasta nie jest aktem podejmowanym przez organ jednostki samorządu terytorialnego w sprawie z zakresu administracji publicznej. Trzeba pamiętać, że kwestie związane z zawieraniem umów najmu lokali komunalnych reguluje ustawa z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 150 ze zm.).

W tym przypadku zaskarżone pismo dotyczące odmowy zawarcia umowy najmu komunalnego lokalu mieszkalnego nie stanowi rozstrzygnięcia o charakterze administracyjnoprawnym. Zawarcie umowy najmu to czynność cywilnoprawna zmierzającą do nawiązania stosunku cywilnoprawnego. Z art. 3 § 2 PostAdmU wynika, że czynności cywilnoprawne nie należą do właściwości sądów administracyjnych.

W związku z tym WSA odrzucił skargę jako nienależącą do jego właściwości zgodnie z art. 58 § 1 pkt 1 PostAdmU. W sytuacji bowiem, gdy sprawa ma charakter cywilnoprawny wnoszenie jakichkolwiek pism do sądu administracyjnego zaskarżających pisma wydane w takiej sprawie jest niedopuszczalne i podlega odrzuceniu (patrz post. NSA z 24.1.2012 r., I OW 163/11).

Ważne
Jeśli zatem zawarcie umowy najmu lokalu jest czynnością cywilnoprawną i nie należy do właściwości sądów administracyjnych, to przyjęcie lub odmowa przyjęcia oświadczenia woli o jej zawarciu (np. we wspomnianym piśmie prezydenta miasta), należy również do sfery stosunków cywilnoprawnych niepodlegających rozpatrzeniu przez WSA (por. post. NSA z 20.10.2009 r., I OZ 971/09).