Skargę na bezczynność powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w zakresie braku odpowiedzi na pismo wnosi się do wojewódzkiego inspektora nadzoru

Tak stwierdził WSA w Łodzi (post. z 15.9.2017 r., II SAB/Łd 154/17).

Z art. 3 § 2 ustawy z 30.8.2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm., dalej: PostAdminU), wynika, że kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg m.in. na decyzje administracyjne, postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty (także w postępowaniu egzekucyjnym), inne akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa a także bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w tych przypadkach.

Sąd w Łodzi podkreślił, że skarga do WSA na bezczynność może dotyczyć sprawy, w której organ administracji publicznej ma obowiązek wydać wspomniany wyżej akt (decyzję, postanowienie, czy inny wspomniany akt). Zaskarżenie bezczynności organu jest więc dopuszczalne w takim zakresie, w jakim można zaskarżyć decyzję, postanowienia, inne aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej. Warunkiem dopuszczalności skargi na bezczynność organu jest przede wszystkim wystąpienie podstawy prawnej do określonego zachowania się organu wobec żądania strony.

W omawianej sprawie skarga dotyczyła bezczynności powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w zakresie nieudzielenia odpowiedzi na pismo dotyczące informacji o dopuszczeniu do użytkowania drogi wewnętrznej.

Sąd w Łodzi uznał jednak, że treść wniesionej skargi świadczyła raczej o niezadowoleniu skarżącej z działalności tego organu. Co istotne w tym przypadku, zgodnie z art. 227 ustawy z 14.6.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm., dalej: KPA), zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw może być przedmiotem skargi składanej w trybie działu VIII ustawy KPA, czyli w tzw. trybie skargowym, a nie w trybie PostAdminU, czyli skargi do WSA. W związku z tym, tego rodzaju skargi składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności organu administracji rządowej jest organ wyższego stopnia lub sprawujący bezpośredni nadzór (art. 228 i art. 229 pkt 7 KPA).

W omawianym przypadku, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z 7.7.1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332) organem wyższego stopnia w stosunku do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jest wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego . I to właśnie ten organ powinien być adresatem wspomnianej wyżej skargi, a nie WSA.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności