Skarga na upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podlega odrzuceniu przez WSA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu rozpatrywał skargę wniesioną na akt wydany przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Stronę skarżącą wezwano do jednoznacznego sprecyzowania, co jest przedmiotem skargi, tj.:

1) czynność organu w postaci wydania przez wymieniony wyżej organ imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, czy

2) jego zarządzenie pokontrolne, czy może

3) jeszcze inna czynność lub akt administracyjny skarżonego organu – a jeśli tak, to jaki.

W odpowiedzi skarżący stwierdził, że skarga dotyczy legalności dokumentu – upoważnienia oraz wykonywanych na jego podstawie czynności kontrolnych i ustaleń.

Sąd uznał, że skarga jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu bez merytorycznego rozpatrzenia. Skarga jest dopuszczalna, gdy przedmiot sprawy należy do właściwości sądu, skargę wniesie uprawniony podmiot, spełnia ona wymogi formalne i została złożona w terminie. Jeżeli brak którejkolwiek z wymienionych przesłanek uniemożliwi nadanie skardze dalszego biegu i prowadzi do jej odrzucenia .

W tym przypadku nie ma podstaw do merytorycznego rozpatrzenia skargi, ponieważ zgodnie z art. 3 § 2 ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.; dalej: PostAdmU), kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na akty w nim wymienione. Jeżeli skarga dotyczy przypadku niewymienionego w art. 3 § 2 PostAdmU sąd administracyjny musi ją odrzucić, gdyż rozpatrując taką skargę, wykroczyłby poza swoje ustawowe kompetencje.

Pełnomocnik strony w żadnym miejscu nie stwierdził, że skarży wspomniane wyżej zarządzenie pokontrolne, jak i że domaga się wyeliminowania z obrotu prawnego tego zarządzenia. W związku z tym sąd uznał, że nie zachodzi określona w art. 3 § 2 pkt 1–4 PostAdmU podstawa do zaskarżenia upoważnienia do kontroli wydanego przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska do sądu administracyjnego, wobec tego skarga jest niedopuszczalna. Sąd administracyjny odrzuca bowiem skargę, jeżeli sprawa nie należy do jego właściwości (art. 58 § 1 pkt 1 PostAdmU).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności