Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu rozpatrywał skargę wniesioną na akt wydany przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Stronę skarżącą wezwano do jednoznacznego sprecyzowania, co jest przedmiotem skargi, tj.:

1) czynność organu w postaci wydania przez wymieniony wyżej organ imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, czy

2) jego zarządzenie pokontrolne, czy może

3) jeszcze inna czynność lub akt administracyjny skarżonego organu – a jeśli tak, to jaki.

W odpowiedzi skarżący stwierdził, że skarga dotyczy legalności dokumentu – upoważnienia oraz wykonywanych na jego podstawie czynności kontrolnych i ustaleń.

Sąd uznał, że skarga jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu bez merytorycznego rozpatrzenia. Skarga jest dopuszczalna, gdy przedmiot sprawy należy do właściwości sądu, skargę wniesie uprawniony podmiot, spełnia ona wymogi formalne i została złożona w terminie. Jeżeli brak którejkolwiek z wymienionych przesłanek uniemożliwi nadanie skardze dalszego biegu i prowadzi do jej odrzucenia .

W tym przypadku nie ma podstaw do merytorycznego rozpatrzenia skargi, ponieważ zgodnie z art. 3 § 2 ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.; dalej: PostAdmU), kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na akty w nim wymienione. Jeżeli skarga dotyczy przypadku niewymienionego w art. 3 § 2 PostAdmU sąd administracyjny musi ją odrzucić, gdyż rozpatrując taką skargę, wykroczyłby poza swoje ustawowe kompetencje.

Pełnomocnik strony w żadnym miejscu nie stwierdził, że skarży wspomniane wyżej zarządzenie pokontrolne, jak i że domaga się wyeliminowania z obrotu prawnego tego zarządzenia. W związku z tym sąd uznał, że nie zachodzi określona w art. 3 § 2 pkt 1–4 PostAdmU podstawa do zaskarżenia upoważnienia do kontroli wydanego przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska do sądu administracyjnego, wobec tego skarga jest niedopuszczalna. Sąd administracyjny odrzuca bowiem skargę, jeżeli sprawa nie należy do jego właściwości (art. 58 § 1 pkt 1 PostAdmU).