Skarga na uchwałę rady gminy w przedmiocie uznania bezzasadności wniosku dotyczącego wykonywania mandatu radnego

Tak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (post. WSA we Wrocławiu z 2.10.2020 r., III SA/Wr 290/20, Legalis).

W tym przypadku WSA rozpatrywał kwestię dopuszczalności wniesienia skargi na uchwałę wydaną w sprawie skargi z Działu VIII ustawy z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256; dalej: KPA) do sądu administracyjnego. Dział ten dotyczy prawa składania skarg i wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych realizowane jest na zasadach określonych przepisami niniejszego działu.

Zakres kontroli działalności administracji publicznej i stosowania przez wojewódzkie sądy administracyjne środków przewidzianych w ustawie z 30.8.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Zgodnie z art. 3 § 1-3 ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.; dalej: PostAdmU) zakres kontroli dokonywanej przez sądy administracyjne obejmuje m.in. skargi na: decyzje administracyjne, postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, lub rozstrzygające sprawę co do istoty, a także inne niż określone w art. 3 § 2 pkt 1–3 PostAdmU akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa.

WSA we Wrocławiu przypomniał, że zaskarżona uchwała rady gminy (miejskiej) rozstrzygająca wniosek z działu VIII KPA nie podlega rozpatrzeniu przez sąd administracyjny. Nie jest to ani rozstrzygnięcie indywidualne w formie decyzji administracyjnej lub postanowienia, ani nie jest to „inny akt lub czynność z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa”. Istotą skarg uregulowanych w dziale VIII KPA jest uruchomienie jednoinstancyjnego postępowania administracyjnego o charakterze uproszczonym, które kończy się czynnością materialno-techniczną, jakim jest zawiadomienie niemające charakteru aktu administracyjnego władczo rozstrzygającego o prawach i obowiązkach jednostki wynikających z przepisów prawa administracyjnego. Zawiadomienie takie wywiera trojakie skutki:

  1. zakończenie postępowania skargowego w odniesieniu do sprawy, która była jej przedmiotem;
  2. możliwość wniesienia kolejnej skargi będącej wynikiem niezadowolenia ze sposobu załatwienia pierwszej skargi (art. 227 KPA);
  3. możliwość zastosowania trybu z art. 239 KPA wobec ponowionej skargi (w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego).
Ważne

Z tego względu uchwała rada miejskiej, będąca w istocie zawiadomieniem o sposobie załatwienia wniosku z działu VIII KPA, nie podlega kognicji sądu administracyjnego.

WSA zwrócił też uwagę, że zgodnie z art. 246 § 1 KPA wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi w trybie określonym w rozdziale 2 niniejszego działu. Nie jest to jednak skarga składana do sądu administracyjnego, a zgodnie z art. 228 KPA skargi takie składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności