Przedmiotem zaskarżenia była uchwała rady miejskiej wydana na podstawie art. 229 pkt 3 KPA, dotycząca rozpatrzenia skargi na działanie burmistrza. Przepis ten stanowi, że jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jest rada gminy (miasta). Przedmiotem skargi jest w tym przypadku uchwała wydana przez organ administracyjny w ramach przewidzianego w Dziale VIII KPA postępowania w sprawie skarg i wniosków.

W postanowieniu WSA w Krakowie badał, czy jest dopuszczalne wniesienie do WSA skargi na uchwałę wydaną w sprawie skargi z Działu VIII KPA.

Zakres kontroli działalności administracji publicznej i stosowania przez WSA określa art. 3 § 1-3 ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm.; dalej: PostAdminU). Obejmuje on skargi na, m.in.: decyzje administracyjne, postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, lub rozstrzygające sprawę co do istoty, a także inne niż określone w pkt 1-3 § 2 art. 3 PostAdminU akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Omawiana uchwała nie jest ani rozstrzygnięciem indywidualnym mającym postać decyzji administracyjnej lub postanowienia, ani też nie może być kwalifikowana jako „ inny akt lub czynność z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa ”. Istotą uregulowanych w Dziale VIII KPA skarg jest uruchomienie jednoinstancyjnego postępowania administracyjnego o charakterze uproszczonym, kończącego się zawiadomieniem, czyli czynnością materialno-techniczną.

Rozstrzygnięcie takiej skargi nie następuje drogą decyzji, lecz czynności materialno-technicznej – zawiadomienia, które nie ma charakteru aktu administracyjnego władczo rozstrzygającego o prawach i obowiązkach jednostki wynikających z przepisów prawa administracyjnego, a zatem nie podlegającego kognicji sądu administracyjnego.

Z tego względu będąca przedmiotem skargi omawiana uchwała rady miejskiej będąca w istocie zawiadomieniem o sposobie załatwienia skargi z Działu VIII KPA nie leży w zakresie rozpatrzenia przez sąd administracyjny, a skarga na taką uchwałę podlega odrzuceniu.