Tak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim (post. WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 1.9.2020 r., II SA/Go 389/20, Legalis).

Zgodnie z art. 3 § 1 ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.; dalej: PostAdminU), sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie. Z art. 3 § 2 PostAdminU wynika m.in., że sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej, która obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

  • decyzje administracyjne;
  • postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;
  • postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie, z wyłączeniem postanowień wierzyciela o niedopuszczalności zgłoszonego zarzutu oraz postanowień, przedmiotem których jest stanowisko wierzyciela w sprawie zgłoszonego zarzutu;
  • inne niż wymienione wyżej akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, z wyłączeniem aktów lub czynności podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego w ustawie z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 zm.) oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw;
  • akty prawa miejscowego organów JST i terenowych organów administracji rządowej;
  • akty organów JST i ich związków, inne niż określone wyżej, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;
  • akty nadzoru nad działalnością organów JST. 

Skargę wniesiono na czynność PINB, którą organ ten uznał się za niewłaściwy do rozpatrzenia zawiadomienia o zakończeniu budowy z uwagi na upływ czasu od momentu zakończenia robót budowlanych. WSA uznał, że w tym przypadku czynność PINB nie mieści się w wymienionym wyżej katalogu aktów i czynności podlegających rozpoznaniu przez sąd administracyjny. Nie ma też jest przepisów szczególnych, które przewidywałyby w takiej sytuacji kontrolę sądowoadministracyjną.