Tak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (post. WSA w Gdańsku z 5.10.2020 r., III SAB/Gd 85/20, Legalis).

W tym przypadku sprawa dotyczyła udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące członkostwa skarżącego (w tym przypadku sędziego piłki nożnej) z związku piłki nożnej. W wyniku nieudzielenia odpowiedzi na te pytania, zainteresowany wniósł skargę na bezczynność związku piłki nożnej. Uznał bowiem, że działający w formie stowarzyszenia związek jest stowarzyszeniem „wyższej użyteczności publicznej zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym”. Jest więc, jego zdaniem, organem do którego stosuje się prawo administracyjne.

Sądy administracyjne rozpatrują skargi dotyczące aktów i czynności wymienionych w art. 3 § 2 ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.; dalej: PostAdmU). Co ważne w tym przypadku, działania organów administracji publicznej wymienione w art. 3 § 2 PostAdmU mają charakter władczy i rozstrzygają o uprawnieniach lub obowiązkach wynikających z przepisów prawa administracyjnego materialnego lub ustrojowego.

Ważne

WSA w Gdańsku stwierdził, że organ administracji publicznej pozostaje w bezczynności, gdy nie podejmuje nakazanych prawem administracyjnym (materialnym lub ustrojowym) aktów lub czynności w sprawach indywidualnych w określonym przez prawo terminie. Jest więc oczywiste, że udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące członkostwa skarżącego (sędziego piłki nożnej) w związku piłki nożnej nie stanowi sprawy administracyjnej, która podlegałby rozpoznaniu przez sądy administracyjne.

Trzeba przypomnieć, że zasady funkcjonowania związków sportowych reguluje ustawa z 25.6.2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1133; dalej: SprtU). Zgodnie z art. 6 ust. 1 SportU, kluby sportowe w liczbie co najmniej 3 mogą tworzyć związki sportowe, z art. 6 ust. ust. 2 SportU związek sportowy działa w formie stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń.

A zatem, związek sportowy nie jest organem administracji publicznej i nie może pozostawać w bezczynności podlegającej rozpatrzeniu przez WSA. Obowiązujące przepisy nie przewidują poddania działania związku sportowego kontroli sądów administracyjnych – czy to w sprawach związanych z nadzorem, czy też w kwestiach członkowskich. Prawo o stowarzyszeniach przewiduje natomiast właściwość sądu powszechnego (tzw. sądu rejestrowego), czyli Krajowego Sądu Rejestrowego