Tak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (wyr. WSA w Krakowie z 17.2.2021 r., III SAB/Kr 173/20, Legalis).

WSA przypomniał, że zgodnie z art. 3 § 1 i 2 PostAdmU, sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej, która obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

  • decyzje administracyjne;
  • postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;
  • postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie, z wyłączeniem postanowień wierzyciela o niedopuszczalności zgłoszonego zarzutu oraz postanowień, przedmiotem których jest stanowisko wierzyciela w sprawie zgłoszonego zarzutu;
  • inne niż wymienione wyżej akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa (z uwzględnieniem przytoczonych wyłączeń).

Kontroli sądów administracyjnych podlega również bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania m.in. w (art. 3 § 2 pkt 8 i 9 PostAdmU):

  • przypadkach określonych wyżej;
  • sprawach dotyczących innych niż wymienione wyżej decyzje i postanowienia aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa podjętych w ramach postępowania administracyjnego (ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.; dalej: KPA) oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 ze m.) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy tych ustaw.

W omawianej sprawie, wniesioną do WSA skargę na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji uzupełniono pismem procesowym, w którym skarżący odnosił się zaniedbań w prowadzeniu śledztwa przez funkcjonariuszy komendy. W odpowiedzi na skargę komendant wniósł o jej odrzucenie podając, że pismo, w którym skarżący zwrócił się o wyjaśnienie sprawy było rozpatrywane w trybie przepisów działu VIII KPA.

W związku z tym WSA stwierdził, że w czynności podejmowane przez organy administracji w trybie przepisów działu VIII KPA nie podlegają rozpatrywaniu przez sądy administracyjne. Tryb skargowo-wnioskowy (art. 221 i następne KPA) jest bowiem jednoinstancyjnym postępowaniem o charakterze uproszczonym, którego zakończenie, czyli zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi, nie daje podstaw do uruchomienia dalszego trybu instancyjnego, a więc nie tylko postępowania odwoławczego, ale także postępowania przed sądem administracyjnym.

Skoro czynności podejmowane przez organy administracji w trybie przepisów działu VIII KPA nie podlegają kognicji sądów administracyjnych, to także nie podlegają skardze zaniedbania (zaniechania) w podejmowaniu tych czynności.