Skarga kasacyjna od wyroku WSA ws. przetwarzania danych osobowych klienta banku

W jednej ze spraw prowadzonych w UODO, klient banku wystąpił do Urzędu ze skargą o nakazanie usunięcia jego danych osobowych przetwarzanych przez bank i instytucję finansową utworzoną na podstawie Prawa bankowego, tj. Biuro Informacji Kredytowej w związku ze złożonymi przez niego zapytaniami kredytowymi. Klient banku wskazywał, że przetwarzanie jego danych jest nieuprawnione, gdyż nie doszło do zawarcia żadnej umowy z bankiem. Prezes UODO po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, przyznał rację klientowi banku stwierdzając brak podstaw prawnych do przetwarzania jego danych osobowych przez ww. podmioty i wydał decyzję administracyjną nakazującą usunięcie danych.

Tymczasem WSA w wyroku z dnia 28 września 2021 r., sygn. akt II SA/Wa 474/21, uchylając wskazaną decyzję uznał, że w sprawie zaniechano zwrócenia się do Komisji Nadzoru Finansowego jako organu właściwego w sprawach związanych m.in. z badaniem zdolności kredytowej i analizą ryzyka kredytowego, a także budową modeli scoringowych (metoda oceny wiarygodności kredytowej), co w jego ocenie było bezwzględnie konieczne.

UODO jest zaniepokojony niebezpiecznym kierunkiem w jakim zmierza dokonana przez sąd administracyjny ocena stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w kontekście rozstrzygania przez organ nadzorczy spraw z zakresu ochrony danych osobowych, niezgodna z treścią i celem przepisów prawa Unii Europejskiej, jakie stanowią przepisy RODO. Dlatego też od tego wyroku złożona została skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Zaprezentowany przez WSA pogląd o konieczności zwrócenia się przez organ nadzorczy w sprawie z zakresu ochrony danych osobowych, należącej do jego wyłącznej kognicji, do Komisji Nadzoru Finansowego o opinię, godzi w niezależność i autonomię tego organu, zagwarantowaną mu przepisami RODO, zgodnie z którymi każdy organ nadzorczy podczas wypełniania swoich zadań i wykonywania swoich uprawnień działa w sposób w pełni niezależny.

Wymóg niezależności odnosi się do wypełniania zadań i wykonywania uprawnień organu nadzorczego. Niezależność powinna oznaczać brak podległości organizacyjnej, ochronę przed uleganiem wpływom czy naciskom ze strony innych organów oraz swobodę w podejmowaniu rozstrzygnięć nadzorczych. Jednym z wymogów, jakie stanowić mają gwarancję niezależności organu nadzorczego, jest niepodleganie wpływom zewnętrznym, a także zakaz zwracania się o instrukcje oraz przyjmowania instrukcji od innych podmiotów.

Zaprezentowany przez WSA pogląd przeczy zatem idei RODO w zakresie powołanej fundamentalnej zasady niezależności organu nadzorczego. 

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/2251
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności