Skarga kasacyjna na zakaz pracy zarobkowej w trakcie zwolnienia

25 lutego 2014 r. Trybunał konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną SK 18/13 w sprawie zgodności art. 17 ust. 1 ustawy z 25.6.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z art. 67 ust. 1 w związku z art. 64 ust. 1 i 2, art. 31 ust. 3 oraz art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.

Stan faktyczny sprawy jest następujący: w okresie od 15.10.2007 r. do 31.3.2008 r. skarżąca przedstawiała pracodawcy zwolnienia lekarskie. Oprócz tego, dwa razy w tygodniu pełniła odpłatnie dyżury na rzecz Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Opolskiego, polegające na udzielaniu porad prawnych członkom organizacji związkowych. Dyżury trwały po około 90 minut. Okoliczność ta stała się podstawą do wydania przez ZUS decyzji o zwrocie zasiłku chorobowego.

Skarżąca, pracownica PIP, kwestionuje zakaz podejmowania zajęć zarobkowych w okresie niezdolności z powodu choroby. W jej ocenie, skutek zakazu, jakim jest utrata prawa do zasiłku chorobowego za okres choroby, podczas którego wykonywała zajęcia zarobkowe, godzi w wymienione zasady konstytucyjne. Wprowadzając zakaz szeroko pojętej pracy zarobkowej, ustawodawca nie przewidział m.in. sytuacji, w której czynności zarobkowe w czasie zwolnienia lekarskiego są sporadyczne i nie są sprzeczne z celem zwolnienia. Nadto, nie uwzględnił sytuacji, w której czynności zarobkowe wpływają terapeutycznie na niezdolnego do pracy ubezpieczonego (pracownika), powodując szybszy powrót do pracy. Zdaniem wnioskodawcy, stawianie znaku równości pomiędzy osobami świadomie nadużywającymi zwolnień lekarskich (a tym samym prawa do zasiłku chorobowego), a osobami wykonującymi pracę zarobkową na zwolnieniu lekarskim w niewielkim wymiarze ze względów terapeutycznych, zgodnie z zaleceniami lekarskimi, narusza zasadę sprawiedliwości społecznej oraz zasadę równego traktowania.

Do Trybunału wpłynęło stanowisko Sejmu w sprawie (na podstawie opinii nr 286 Komisji Ustawodawczej uchwalonej 4.12.2013 r. dla Marszałka Sejmu w sprawie skargi konstytucyjnej p. Jolanty D., SK 18/13), w której Marszałek Sejmu wnosi o umorzenie postępowania w sprawie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o TK, ze względu na niedopuszczalność wyroku. W ocenie Sejmu, skarga nie spełnia wymogów formalnych, nie zwraca się bowiem przeciwko regulacji prawnej, na podstawie której sądy rozstrzygnęły sprawę skarżącej, lecz przeciwko samym orzeczeniom zapadłym w sprawie skarżącej, co można doczytać jako próbę ich wzruszenia.

Źródło:

Opinia nr 286 Komisji Ustawodawczej z 4.12.2013 r.

Stanowisko Sejmu

Stanowisko skarżącej
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności