Tak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu (post. WSA w Opolu z 28.4.2021 r., II SA/Op 237/21, Legalis).

Katalog spraw podlegających kognicji sądów administracyjnych, czyli rozpatrywanych przez te sądy, określa art. 3 § 2, 2a i 3 PostAdmU. Ponadto, Sądy administracyjne rozstrzygają spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i między samorządowymi kolegiami odwoławczymi, o ile odrębna ustawa nie stanowi inaczej, oraz spory kompetencyjne między organami tych jednostek a organami administracji rządowej (art. 4 PostAdmU).

Nie budziło w tym przypadku wątpliwości WSA w Opolu, że odmowa sprostowania informacji zamieszczonej w treści BIP nie należy do katalogu spraw wymienionych wyżej, dlatego sąd uznał, że skarga w tym przedmiocie jest niedopuszczalna, jako nie podlegająca kognicji sądu administracyjnego. Ewentualna skarga na prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej powinna przybrać procesową formę skargi składanej w trybie przepisów działu VIII KPA. Chodzi tu o tzw. tryb skargowo-wnioskowy. Z przepisów tych wynika m.in., że przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw (art. 227 KPA). Zdaniem WSA w Opolu, w tym przypadku zastosowanie powinien znaleźć art. 229 KPA, zgodnie z którym, jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności:

  1. rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa – wojewoda, a w zakresie spraw finansowych – regionalna izba obrachunkowa;
  2. organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – wojewoda lub organ wyższego stopnia;
  3. wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 – rada gminy;
  4. zarządu powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 – rada powiatu;
  5. zarządu i marszałka województwa, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 – sejmik województwa;
  6. wojewody w sprawach podlegających rozpatrzeniu według kodeksu – właściwy minister, a w innych sprawach – Prezes Rady Ministrów;
  7. innego organu administracji rządowej, organu przedsiębiorstwa państwowego lub innej państwowej jednostki organizacyjnej – organ wyższego stopnia lub sprawujący bezpośredni nadzór;
  8. ministra – Prezes Rady Ministrów;
  9. konsula – minister właściwy do spraw zagranicznych;
  10. organu centralnego i jego kierownika – organ, któremu podlega. 

Orzeczenie to, jak widać jest ważne m.in. dla gmin, które muszą prowadzić własne BIP.