Skarga do WSA na postanowienie sądu okręgowego

Przypomniał o tym WSA w Łodzi w postanowieniu z 6 marca 2020 r. (III SA/Łd 65/20, Legalis).

Zgodnie z art. 1 § 1 i 2 ustawy z 25.7.2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2167 ze zm.; dalej: PrUSA), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Zakres tej kontroli określono w art. 3 § 2 i 3 ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.; dalej: PostAdmU).

Z treści zacytowanych przepisów wynika zakres kompetencji sądów administracyjnych do kontroli działalności administracji publicznej, który nie obejmuje uprawnienia do kontroli orzeczeń sądu powszechnego. A zatem, orzeczenia wydane przez właściwe sądy powszechne podlegają zaskarżeniu na zasadach i w trybie przewidzianym w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.

Ważne
Sądy administracyjne w zakresie swojej właściwości orzekają wyłącznie o zgodności z prawem aktów lub czynności wydawanych przez organy administracji publicznej, nie są uprawnione do kontroli orzeczeń sądów powszechnych wydawanych w zakresie postępowań, jakie prowadzą.


Skarga wniesiona na orzeczenie sądu powszechnego, np. okręgowego, nie podlega rozpatrywaniu przez sąd administracyjny i, na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 PostAdmU, podlega odrzuceniu jako niedopuszczalna.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności