Silniejsza strona nie musi mieć racji

Strony postępowania o udzielenie zamówienia publicznego mają wiele problemów z wyważeniem wzajemnych interesów. Zdarza się, że zamawiający jako strona z przewagą kontraktową tworzy umowę nadmiernie obciążającą wykonawcę. Nie zgadzają się na to sądy, które przypominają o sprawiedliwości kontraktowej, czyli równomiernym rozkładzie uprawnień i obowiązków w stosunku prawnym.

Jeden ze sporów dotyczył postanowień, które zobowiązywały wykonawcę do przyjęcia i uwzględnienia w cenie ryzyk nieterminowego wykonania prac. Na początkowym etapie składania oferty żadna ze stron nie była w stanie określić konkretnych przypadków opóźnień, bo kwestie te pozostawały poza kontrolą zamawiającego i wykonawcy. Wykonawca zarzucił więc zamawiającemu, że ten ukształtował umowę w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, bo chce obarczyć wykonawcę ryzykiem, którego nie można przewidzieć. Sprawą zajęła się Krajowa Izba Odwoławcza (KIO 693/19, KIO 694/19). Nakazała zamawiającemu wprowadzenie do umowy mechanizmu rozliczania kosztów ponoszonych przez wykonawcę w związku z przedłużaniem realizacji kontraktu z przyczyn nieleżących po stronie wykonawcy. Zamawiający zaskarżył wyrok. Sprawa trafiła do sądu, a ten przyznał rację KIO.

Izba nie pierwszy raz stanęła w obronie wykonawcy. Już w wyroku z 2015 r. (KIO 897/15) stwierdziła, że uprawnienie zamawiającego do ustalenia warunków umowy nie ma charakteru absolutnego, gdyż nie może swego prawa nadużywać. Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z 1 października 2019 r. potwierdził, że czynności zamawiającego muszą być zgodne z prawem.

W przyszłości takim sporom ma zapobiec nowe prawo zamówień publicznych, które w art. 433 wskazuje katalog klauzul abuzywnych.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności