Nowelizacja ustawy z 27.8.2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.) wprowadza system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej obejmujący grupy szpitali: I, II, III stopnia, onkologiczne, pulmonologiczne, pediatryczne i ogólnopolskie (np. instytuty, szpitale resortowe). Do systemu zabezpieczenia będą kwalifikowane podmioty publiczne i niepubliczne spełniające ściśle określone kryteria dotyczące zakresu i charakteru udzielanych świadczeń.

System będzie zabezpieczał pacjentom dostęp do następujących świadczeń opieki zdrowotnej:

1) leczenia szpitalnego,

2) świadczeń wysokospecjalistycznych,

3) ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowanej w poradniach przyszpitalnych,

4) rehabilitacji leczniczej,

5) programów lekowych,

6) leków stosowanych w chemioterapii,

7) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

W ramach systemu zabezpieczenia będą funkcjonować grupy szpitali: szpitale I, II, III stopnia, onkologiczne, pulmonologiczne, pediatryczne i ogólnopolskie (np. instytuty, szpitale resortowe). Do systemu zabezpieczenia będą kwalifikowane podmioty spełniające ściśle określone kryteria dotyczące zakresu i charakteru udzielanych świadczeń – niezależnie od struktury własności (czyli mogą to być podmioty publiczne i niepubliczne).

Ważne
Kwalifikacja do każdego poziomu systemu zabezpieczenia będzie dokonywana na okres kolejnych 4 lat kalendarzowych.

W ramach kwalifikacji danemu szpitalowi będzie przyporządkowany jeden z poziomów systemu zabezpieczenia oraz wskazane zostaną profile, zakresy i rodzaje świadczeń, w ramach których będzie on mógł udzielać świadczeń opieki zdrowotnej. Świadczeniodawca zakwalifikowany do danego poziomu systemu zabezpieczenia będzie miał zagwarantowane zawarcie umowy z NFZ.

Szpitale skupione w sieci szpitali będą otrzymywały pieniądze na swoje w formie ryczałtu, którego wysokość będzie powiązana z wartością świadczeń zrealizowanych w poprzednich okresach. Ryczałt – oprócz świadczeń szpitalnych – obejmie również świadczenia: ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (realizowane w przychodniach przyszpitalnych) i rehabilitacji leczniczej.

Szczegóły związane z ustalaniem ryczałtu określi minister zdrowia w rozporządzeniu.

Ważne
Poza kontraktowaniem świadczeń opieki zdrowotnej w ramach sieci szpitali ma obowiązywać dotychczasowy tryb zawierania umów o udzielanie świadczeń medycznych.

Pierwsze wykazy podmiotów zakwalifikowanych do systemu zabezpieczenia w każdym województwie będą ogłaszane nie później niż do 27.6.2017 r. Zostaną one uzupełnione, nie później niż do 26.9.2017 r., o podmioty lecznicze, które powstaną w wyniku połączenia dwóch lub więcej podmiotów.

Wykazy będą obowiązywały od 1.10.2017 r. przez kolejne 4 lata.

Omawiana nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych trafiła teraz do prac w Senacie.