Sfinansowanie z budżetu gminy zakupu zbiorników na deszczówkę – interpretacja KIS

Rozstrzygnięcie w tym zakresie zawiera interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4.9.2018 r. (0112-KDIL3-1.4011.328.2018.2.AMN).

W omawianej sprawie rada gminy przyjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska gospodarki wodnej - mała retencja. Dotacja udzielana będzie osobom fizycznym, tj. podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na podstawie art. 221 ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.; dalej: FinPublU) oraz art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy z 27.4.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.) jako dotacja celowa na cele publiczne, związane z realizacją zadań gminy, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań.

Osoby, które spełnią określone wymagania otrzymują środki finansowe na realizację zadania polegającego na zakupie zbiornika na deszczówkę. Uzyskują więc określone przysporzenie finansowe. Przychodem podatkowym są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (art. 11 ust. 1 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.; dalej: PDOFizU). W omawianym przypadku osoby te uzyskują przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 PDOFizU. Przypomnijmy, że podmiot wypłacający środki zaliczane do innych źródeł nie potrąca zaliczki na podatek, ale wystawia imienną informację PIT-8C na zasadach określonych w art. 42a PDOFizU.

Jednak, co ważne w tym przypadku, wolne od podatku są dotacje, w rozumieniu przepisów FinPublU, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów JST (art. 21 ust. 1 pkt 129 PDOFizU). Zwolnienie to nie ma zastosowania do tej części dotacji otrzymanej na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która została przeznaczona, na podstawie odrębnych przepisów, na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej tę działalność (art. 21 ust. 36 PDOFizU).

Dyrektor KIS podkreślił, że JST jest jednostką sektora finansów publicznych, której zasady funkcjonowania w zakresie gospodarki finansowej określa FinPublU. Określa ona także m.in. zasady udzielania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację bieżących zadań własnych JST. Zasady udzielania dotacji z budżetu JST określa uchwała organu stanowiącego tej jednostki, czyli np. rada gminy. A zatem, dotacja celowa udzielona przez gminę na podstawie uchwały rady gminy to dotacja w rozumieniu FinPublU.

Skoro w tym przypadku mamy do czynienia z dotacją objętą przedmiotowym zwolnieniem od podatku chodowego z art. 21 ust. 1 pkt 129 PDOFizU, gmina nie musi wystawiać informacji PIT-8C dla osób, którym wypłaciła środki z tej dotacji.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności