Do art. 4 ustawy z 24.4.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 239; dalej: PożPubWolontU) dodano ust. 4d, zgodnie z którym Senat RP w zakresie zadań w zakresie pomocy Polonii i Polakom za granicą sprawuje opiekę właśnie nad Polonią i Polakami poza granicami kraju. Senat realizuje opiekę nad Polonią i Polakami za granicą poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (art. 3 ust. 3 PożPubWolontU). Współpraca ta polega na zlecaniu realizacji zadań publicznych finansowanych z części budżetu państwa dotyczącej Kancelarii Senatu.

Zlecanie realizacji zadań publicznych w tym zakresie (jako zadań zleconych w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e, art. 132 ust. 2 pkt 5 oraz art. 151 ust. 1 ustawy o finansach publicznych) może mieć formy:

1) powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, lub

2) wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Ponadto sferę zadań publicznych poszerzono o działalność na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy o weteranach działań poza granicami państwa (art. 4 ust. 1 pkt 29a PożPubWolontU).