Selektywne zbieranie wybranych frakcji odpadów

Selektywnie zbiera się:

1) papier, szkło,

2) metale, tworzywa sztuczne,

3) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów; frakcje tych odpadów zbiera się w pojemnikach, jednak dopuszczono zbieranie wybranych frakcji odpadów w miejscu ich wytworzenia także w workach.

Frakcję odpadów:

Zbiera się w:

papier , w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury

pojemnikach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”

szkło , w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła

pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło” (w przypadku, gdy frakcję tych odpadów zbiera się w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, szkło bezbarwne zbiera się w pojemnikach koloru białego oznaczonych napisem „Szkło bezbarwne” , a szkło kolorowe w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło kolorowe” )

metale i tworzywa sztuczne , w skład których wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe

pojemnikach koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”

odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów

pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”

W przypadku gdy pojemniki obniżą walory estetyczne przestrzeni publicznej, w której się znajdują (w szczególności w miejscach o znaczeniu historycznym lub przyrodniczym), dopuszcza się, aby pojemniki były pokryte odpowiednim kolorem tylko w części, jednak nie mniejszej niż 30% zewnętrznej, całkowitej powierzchni pojemnika , w sposób widoczny dla korzystających z pojemników.

Wymóg selektywnego zbierania odpadów uważa się za spełniony, jeżeli:

1) na terenie gminy selektywnie zbierane frakcje odpadów zbierane są w sposób określony w tabeli w miejscu ich wytworzenia i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego;

2) pojemniki oraz worki zapewniają zabezpieczenie odpadów przed pogorszeniem jakości zbieranej frakcji odpadów dla przyszłych procesów ich przetwarzania.

Warto pamiętać, że pojemniki niespełniające przedstawionych wymogów dostosowuje się do wymaganych wymogów lub zastępuje się je pojemnikami spełniającymi te wymagania w terminie nie dłuższym niż 5 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia, tj. do 1.7.2022 r. Pojemniki stosowane przed 1.7.2017 r. oznacza się wymaganymi napisami w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, czyli do 1.12.2017 r.

Natomiast umowa na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości obowiązująca w dniu 1.7.2017 r., która określa wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób niezgodny z omawianym rozporządzeniem, zachowuje ważność na czas, na jaki została zawarta, jednak nie dłużej niż do 30.6.2021 r.

Rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy ( art. 4 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.; dalej: CzystGminU]). Regulamin jest aktem prawa miejscowego i określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące m.in. wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty selektywnego zbierania:

1) odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte: baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także

2) odpadów komunalnych określonych w powyższym rozporządzeniu (tj. w przepisach wydanych na podstawie delegacji ustawowej z art. 4a CzystGminU).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności