W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 906 opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 10.5.2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Zgodnie z art. 4 ustawy z 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) wynika m.in., że rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, który jest aktem prawa miejscowego. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące m.in. wymagań w zakresie selektywnego:

  • zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady;
  • zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy.
Ważne

Z rozporządzenia wynika, że selektywnie zbiera się:

1) papier;

2) szkło;

3) metale;

4) tworzywa sztuczne;

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;

6) bioodpady.