Sekretariat to złe miejsce na doręczenie decyzji

Naczelny Sąd Administracyjny przywrócił Adamowi S., właścicielowi działki, termin do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. Decyzja ta została mu wysłana na adres uczelni. Z adnotacji znajdującej się na zwrotnym potwierdzeniu odbioru wynika, że przesyłkę odebrał upoważniony pracownik sekretariatu, który znał Adama S.

Tymczasem sam zainteresowany tłumaczył, że nic o decyzji nie wiedział. Przebywał bowiem na urlopie naukowym za granicą. Gdy wrócił, od razu wniósł odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia.

SKO odmówiło przywrócenia terminu do złożenia odwołania. W ocenie kolegium złożenie odwołania w terminie było obiektywnie możliwe, gdyż odwołujący się miał wiedzę o toczącym się postępowaniu. Został zawiadomiony o jego wszczęciu oraz przedmiocie. Wiedząc o wyjeździe, powinien przewidzieć, że postępowanie może się zakończyć w czasie jego nieobecności w kraju i mógł ustanowić pełnomocnika, któremu mógłby zlecić dokonanie czynności wniesienia odwołania.

Adam S. odwołał się Wojewódzkiego Sąd Administracyjny w Gdańsku. WSA uznał, że zaskarżone postanowienie wydane zostało z naruszeniem prawa. Doręczenie pisma osobie fizycznej w jej miejscu pracy może być dokonane wyłącznie adresatowi, a listonosz zostawił je w sekretariacie.

Skargę kasacyjną do NSA wniosło SKO. Jego zdaniem skarga nie miała usprawiedliwionych podstaw.

Zdaniem NSA niezasadny jest zarzut SKO naruszenia art. 42 § 1 KPA. Zgodnie z tym przepisem pisma doręcza się osobom fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu pracy. Z wykładni literalnej wynika, że doręczenie pisma osobie fizycznej w miejscu jej pracy powinno nastąpić do rąk adresata. Przepis ten reguluje bowiem wyłącznie przypadki doręczenia właściwego, tj. bezpośrednio adresatowi pisma. Pozostałe przepisy działu I rozdziału 8 KPA nie zawierają regulacji pozwalającej na doręczenie pisma osobie fizycznej w miejscu pracy za pośrednictwem osoby upoważnionej przez pracodawcę do odbioru pism.

sygnatura akt: II OSK 645/17
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności