W „Planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, którego realizację ma wspierać nowelizacja, planuje się m.in.:

 • odejście od kryterium najniższej ceny w przetargach,
 • uwzględnianie kosztów eksploatacji,
 • ułatwienia dla małych i średnich przedsiębiorstw,
 • uwzględnienie punktów za innowacyjność i klauzul społecznych,
 • promocję stabilnych miejsc pracy,
 • preferowanie rzetelnych dostawców.

W nowelizacji, poza przepisami wdrażającymi dyrektywy 2014/24/UE i 2014/25/UE, przewidziano także korzystne dla obu stron postępowania uproszczenie procedur oraz promowanie i realne wykorzystywanie pozaekonomicznych celów zamówień publicznych, takich jak ochrona środowiska, integracja społeczna czy wspieranie innowacyjności.

Nowelizacja wprowadza również:

 • partnerstwo innowacyjne,
 • promowanie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
 • lepszy dostęp do rynku dla małych i średnich przedsiębiorców,
 • podwyższenie progu kwotowego, od którego istnieje obowiązek stosowania pełnego reżimu udzielania zamówień publicznych,
 • możliwość zastosowania kryteriów jakościowych, takich jak dostępność, ciągłość i trwałość oferowanych kluczowych usług, a także
 • obowiązkową komunikację elektroniczną między wykonawcą i zamawiającym.

Znowelizowane przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. Regulacje dotyczące zamówień In-house zaczną obowiązywać dopiero od 1.1.2017 r.