Przypomnijmy, jednym z elementów tarczy antykryzysowej, uruchomionej przez rząd w okresie zamrożenia gospodarki, były dofinansowania do wynagrodzeń pracowników, które pomagały chronić miejsca pracy w czasie pandemii. Ze świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych skorzystać mogli przedsiębiorcy i inne uprawnione podmioty. 

Przyjęta przez Sejm ustawa, której gospodarzem jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przewiduje doprecyzowanie i uzupełnienie przepisów dotyczących rozliczeń świadczeń przyznawanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) na rzecz ochrony miejsc pracy przyznanych w związku z epidemią COVID-19. 

Najważniejsze rozwiązania ustawy:

  • Usprawnienie działania wojewódzkich urzędów pracy dzięki doprecyzowaniu przepisów dotyczących rozliczeń i kontroli, a także ewentualnych zwrotów tych środków. 
  • Doprecyzowanie przepisów o zwrotach jest korzystne dla podmiotów korzystających ze wsparcia, ponieważ nastąpi zawężenie przypadków, w których możliwe jest żądanie zwrotu całego dofinansowania. Ponadto zminimalizowane zostanie ryzyko powstawania różnych interpretacji czy wydawania różnych rozstrzygnięć przez organy stosujące te przepisy, a także przez sądy.
  • Usprawnienie rozliczeń jest korzystne dla odbiorców wsparcia, ponieważ szybciej uzyskają oni ostateczne rozliczenie i będą mieli pewność, że ich rozliczenie było prawidłowe.
  • Wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy będą mogły występować do instytucji publicznych, które udzielały wsparcia w okresie obowiązywania stanu epidemii oraz do organów Krajowej Administracji Skarbowej i Państwowej Inspekcji Pracy o udostępnienie informacji o podmiotach korzystających ze wsparcia w związku z COVID-19. Dotyczy to informacji mających znaczenie dla oceny spełniania warunków przyznania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy i prawidłowości wykorzystania przyznanych środków. 
  • Pozytywne zmiany dla pożyczkobiorców korzystających z pożyczek z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej lub na utworzenie stanowiska pracy. Dotyczą dalszego uelastycznienia realizacji obowiązków wynikających z umów pożyczki i możliwości odstąpienia od zastosowania sankcji za ich niewykonanie ze względu na problemy pożyczkobiorców wynikające z sytuacji gospodarczej wywołanej COVID-19. 
  • Korzystne zmiany dla osób, które chciałyby skorzystać z pożyczek z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej, a które musiały zakończyć prowadzenie działalności gospodarczej w związku ze skutkami gospodarczymi COVID-19 – możliwość wystąpienia o pożyczkę przed upływem 12 miesięcy od zakończenia prowadzenia dotychczasowej działalności. 
  • Usprawnienie procedury stosowanej w przypadku zaistnienia konieczności uruchomienia  wypłat z Turystycznego Funduszu Pomocowego (TFP). Ponadto przyjęte regulacje wprowadzają możliwość zarachowania składek odprowadzonych przez organizatorów turystyki na TFP, na poczet przyszłych płatności w przypadku, gdy umowy z podróżnymi zostaną rozwiązane lub zmienione w sposób mający wpływ na wysokość składek należnych na TFP.
  • Zmiany w ustawie  z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych mające na celu udoskonalenie obowiązujących przepisów oraz zwiększenie bezpieczeństwa usług świadczonych przez przedsiębiorców turystycznych. Zmiany te wynikają z weryfikacji funkcjonujących przepisów w obszarze gospodarki turystycznej oraz z wniosków jakie płyną z sytuacji branży turystycznej wywołanej wybuchem epidemii. 

Źródło:

gov.pl