Nowa ustawa zastąpi obowiązującą ustawę z 9.1.2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 113). Uchwalona ustawa wprowadza rozwiązania, których celem jest ograniczenie niepewności prawnej przy udzielaniu koncesji oraz wsparcie publicznych i prywatnych inwestycji w infrastrukturę i usługi strategiczne. Do krajowego porządku prawnego wprowadzona zostaje nowa definicja umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi. Rozszerzeniu ulega zakres podmiotowy zastosowania przepisów o umowach koncesji poprzez umożliwienie zamawiającym sektorowym zawierania umów koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Należy zauważyć, że wprowadzone regulacje nawiązują do regulacji obowiązujących w zamówieniach publicznych. Oznacza to, że przepisy ustawy mają zastosowanie do umów, których wartość jest równa lub przekracza 30 tys. euro. Przekroczenie progu będzie wiązało się z koniecznością publikacji ogłoszenia o takiej koncesji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Analogicznie jak w prawie zamówień publicznych odwołania będą składane do Krajowej Izby Odwoławczej i dalej ewentualnie do sądu powszechnego, co zastąpi obecny tryb administracyjno-prawny (skargę do sądu administracyjnego). Organem właściwym w spawach zawierania umów koncesji został Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

Ustawa wprowadza szeroki katalog możliwych zmian umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi, w tym m.in. prawo interwencji. Prawo to dotyczy sytuacji, w których koncesjonariusz nie wywiązuje się z zapisów umowy. Ustawodawca przewidział, że w takiej sytuacji udzielający koncesji będzie mógł go zastąpić nowym koncesjonariuszem bez konieczności organizowania postępowania na wybór nowego partnera biznesowego. Taka sytuacja musi być jednak przewidziana na wstępnym etapie realizacji projektu.

Ustawodawca wprowadził również trzy tryby wyboru koncesjonariuszy. Tryby te są odpowiednikami w nieco uproszczonej formie przetargu ograniczonego, nieograniczonego oraz negocjacji. Obowiązująca dotychczasowo procedura przewidywała, że wybór koncesjonariusza mógł nastąpić jedynie w drodze negocjacji. W wyniku zmian wprowadzonych nową ustawą zamawiający nie będą musieli zawsze prowadzić negocjacji, ale w odpowiedzi na zamieszczone przez nich ogłoszenie wykonawcy złożą swoje pisemne oferty. Z kolei koncesjonariusze nie będą musieli, tak jak dotychczas, wybierać podwykonawców w trybie konkurencyjnym.

Ustawa ogranicza okres trwania umowy koncesji. Takie rozwiązanie ma zapobiegać ograniczeniu konkurencji w dostępie do rynku. Umowa koncesji może być zawarta na dłużej niż 5 lat tylko wtedy, gdy koncesjonariusz nie jest w stanie odzyskać swoich nakładów w tym terminie.

Ustawa wprowadza także możliwość wprowadzenia klauzuli, zgodnie z którą zamawiający będą mogli zastrzec, że o zawarcie umowy koncesji mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej lub inni wykonawcy, których statutowym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób z niepełnosprawnościami. Zamawiający będą mogli też określić minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia tych osób u wykonawcy, jednak nie mniejszy niż 30 proc. Ustawa przewiduje ponadto możliwość zawierania umów koncesji zastrzeżonych oraz umów na usługi społeczne i inne szczególne usługi, mających służyć uwzględnieniu aspektów społecznych przy udzielaniu i realizacji umów koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Ustawa została przekazana Prezydentowi i Senatowi. Planowane wejście w życie ustawy ma nastąpić po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.