W nowelizacji przewidziano m. in. wyposażenie wojewodów w instrumenty umożliwiające sprawowanie rzetelnej i efektywnej kontroli nad czynnościami podejmowanymi w stosunku do nieruchomości należących do państwowego zasobu, jak również wprowadzenie szeregu rozwiązań upraszczających proces gospodarowania tym mieniem. 

Najważniejsze rozwiązania przewidziane w projekcie ustawy:

  • przywrócenie sprawdzonej w dotychczasowej praktyce formuły planów wykorzystania zasobu zatwierdzanych przez wojewodów. Pozwolą one uwzględnić w perspektywie zagospodarowania nieruchomości specyficzne dla danego regionu uwarunkowania oraz potrzeby społeczności lokalnej. Rozwiązanie to zastąpi instrument planowania na szczeblu centralnym – Politykę gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
  • możliwość zobowiązania starosty przez wojewodę do podjęcia określonych w ustawie czynności względem nieruchomości należących do zasobu Skarbu Państwa, a także do rozwiązania umowy użytkowania wieczystego
  • obowiązek przekazania nieruchomości przez starostę na cel określony we wniosku wojewody lub ministra,
  • przyznanie wojewodom kompetencji do pozyskiwania od starostów oraz innych organów informacji dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa,
  • prawo do dokonania przez wojewodę określonych czynności względem nieruchomości Skarbu Państwa, w przypadku, gdy pomimo takiego obowiązku nie realizuje ich właściwy organ,
  • doprecyzowanie rodzaju zobowiązań, które obciążają jednostkę organizacyjną sprawującą trwały zarząd.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju