W myśl art. 44 ust. 2 ustawy z 13.4.2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 623 ze zm.; dalej: PIPU) inspektorzy pracy wykonujący czynności kontrolne w zakresie swojego działania są niezależni od jakichkolwiek wpływów postronnych i nie mogą uczestniczyć w interesach podmiotów kontrolowanych. W praktyce w takich interesach mogą uczestniczyć członkowie rodzin tych inspektorów.

Projekt zmian PIPU przewiduje, że pracownik wykonujący czynności kontrolne będzie składał pisemne oświadczenie o prowadzeniu albo nieprowadzeniu przez osobę najbliższą w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2204 ze zm.) działalności gospodarczej, której przedmiot pokrywa się z przedmiotem kontroli prowadzonej przez tego pracownika.

Oświadczenie powyższe będzie musiało zostać złożone w terminie 30 dni od dnia zatrudnienia pracownika na stanowisku okręgowego inspektora pracy, jego zastępcy oraz pracownika wykonującego czynności kontrolne. Projekt nakłada na pracownika wykonującego czynności kontrolne aktualizacji oświadczenia w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny zaktualizowania oświadczenia.

Wzór omawianego oświadczenia zostanie określony przez Głównego Inspektora Pracy w zarządzeniu.

W terminie 30 dni od dnia wejścia w życie omawianych zmian pracownicy wykonujący czynności kontrolne zatrudnieni w Państwowej Inspekcji Pracy w dniu wejścia w życie znowelizowanych przepisów będą składali wskazane wyżej oświadczenia. Omawiana ustawa ma wejść w życie 1.10.2018 r.