Senacki projekt zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przewiduje, że osoby niepełnosprawne wykonujące działalność gospodarczą będą mogły ubiegać się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne pod warunkiem opłacenia tych składek w całości przed dniem złożenia wniosku za okres, którego składki dotyczą, a nie jak dotychczas – po ich terminowym opłaceniu w całości.

Obecnie konsekwencją nawet minimalnego opóźnienia jest utrata możliwości uzyskania refundacji składek.

Powyższa zmiana ma na celu zrównanie praw osób niepełnosprawnych z tymi, jakie posiadają pracodawcy korzystający z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. W ich przypadku, koszty płacy (w tym obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne) poniesione z opóźnieniem nie dłuższym niż 14 dni w stosunku do terminów wynikających z odrębnych przepisów, nie powodują utraty uprawnienia do otrzymania dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego.

Projekt przewiduje umożliwienie umarzania, w części lub w całości, należności pieniężnych, rozkładanie na raty spłaty tych należności lub odraczanie terminu ich płatności.

Obecnie obowiązujące przepisy przewidują, na wniosek dłużnika lub strony umowy, umarzanie w części lub w całości, rozkładanie na raty lub odraczanie terminu płatności jedynie tych należności pieniężnych, które mają charakter cywilnoprawny. Przepisy te nie mają zastosowania do należności pieniężnych dotyczących zwrotów pomocy przyznanej na podstawie art. 25a ustawy o rehabilitacji. Nie obejmują również należności pieniężnych na podstawie art. 25 tej ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2007 r. Projekt nowelizacji przewiduje możliwość umorzenia w części lub w całości, rozkładanie na raty lub odraczanie terminu płatności także należności pieniężnych dotyczących zwrotu środków przyznanych na podstawie art. 25 ustawy o rehabilitacji w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2007 r.

Omawiana nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ma wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Dzięki temu możliwe będzie stosowanie zmienionych przepisów (w razie ich uchwalenia) za całe okresy, za które przysługuje refundacja.

Projekt nowelizacji trafi teraz do pierwszego czytania w Sejmie.

Źródło: www.sejm.gov.pl