Chodzi o poselski projekt nowelizacji ustawy z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Jak jest obecnie?

Obecnie obowiązujące przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nakładają na organy kontroli obowiązek zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli, przy czym kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli (art. 79 ust. 1 o swobodzie działalności gospodarczej).

Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia (art. 79 ust. 4 o swobodzie działalności gospodarczej).

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej zobowiązuje inspektora pracy do przekazania kontrolowanej firmie upoważnienia w terminie 3 dni od wszczęcia kontroli w przypadku podjęcia jej bez upoważnienia. W praktyce zdarza się często, że po rozpoczęciu kontroli trudno jest w ciągu 3 dni zlokalizować siedzibę i nazwę przedsiębiorcy. W konsekwencji trudno jest inspektorom pracy dopełnić obowiązku doręczenia kontrolowanej firmie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w powyższym terminie. Pomimo, że ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy przewiduje termin 7 dni od dnia podjęcia kontroli na podstawie legitymacji służbowej na doręczenie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, to jednak ustawa o swobodzie działalności gospodarczej wskazuje, że nie może to nastąpić później niż trzeciego dnia od wszczęcia kontroli. Obecne przepisy narażają także inspekcję pracy na zarzut przewlekłego prowadzenia spraw ze względu na dopuszczalny okres kontroli firm, zwłaszcza małych.

Ponadto uprzedzanie o zamiarze skontrolowania firmy uniemożliwia często ustalenie przez inspektorów pracy, czy pracodawca przestrzega przepisów prawa pracy wobec pracowników.

Dlatego też posłowie proponują, aby inspekcja pracy była wyłączona spod działania przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Propozycje zmian

Poselski projekt nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przewiduje wyłączenie stosowania przepisów dotyczących kontroli zawartych w tej ustawie wobec Państwowej Inspekcji Pracy. Inspektorów pracy prowadzących kontrolę na podstawie przepisów ustawy z 13.4.2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy nie będą obejmowały przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dotyczące:

  • obowiązku zawiadomienia o wszczęciu kontroli w firmie,
  • upoważnienia do przeprowadzenia kontroli,
  • obowiązku przeprowadzania kontroli w siedzibie kontrolowanego lub w miejscu wykonywania działalności gospodarczej oraz w godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania działalności gospodarczej przez kontrolowanego,
  • prowadzenia książki kontroli przez kontrolującego,
  • zakazu równoczesnych kilku kontroli w firmie,
  • czasu trwania kontroli w jednej firmie w ciągu roku.

W myśl proponowanych zmian, do kontroli przedsiębiorcy wszczętej przed dniem wejścia w życie omawianej nowelizacji ustawy stosowane mają być przepisy dotychczasowe. Nowe przepisy miałyby zacząć obowiązywać po 3 miesiącach od dnia ogłoszenia omawianej nowelizacji ustawy w Dzienniku Ustaw.

Nad omawianym projektem nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej toczą się obecnie prace w sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Podstawa prawna:

  • poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (druk sejmowy nr 3002)