Rządowy projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje zwolnienie od tego podatku świadczeń otrzymanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, związane z pobytem dzieci osób uprawnionych do tych świadczeń w żłobkach, klubach dziecięcych lub przedszkolach.

Ponadto zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych mają być świadczenia, które nie są finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, otrzymane od pracodawcy z tytułu:

  • objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczania dziecka pracownika do żłobka lub klubu dziecięcego, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 400 zł,
  • uczęszczania dziecka pracownika do przedszkola, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 200 zł.

Warto dodać, że w obecnym stanie prawnym zwolnieniem od podatku objęte są jedynie świadczenia związane z pobytem dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych.

Zakres nowego zwolnienia obejmie każde świadczenie otrzymane od pracodawcy z omawianego tytułu, tj. świadczenie związane z opieką nad dziećmi pracowników sfinansowane zarówno w całości, jak i w części przez pracodawcę, z zastrzeżeniem, że świadczenia takie nie są finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Zwolnienie to będzie miało zastosowanie w każdym przypadku uczęszczania dziecka pracownika do wskazanej wyżej placówki opiekuńczej, bez względu na jej charakter, tj. zarówno w przypadku gdy będzie to placówka zakładowa, jak i placówka inna niż zakładowa (np. prywatne przedszkole czy opiekun dzienny zatrudniony przez gminę).

Projekt umożliwia korzystanie z tych rozwiązań zarówno w sytuacji, gdy pracownik wykonuje władzę rodzicielską, jak również w przypadku, gdy sprawuje opiekę prawną lub pełni funkcję rodziny zastępczej.

Korzyści dla pracodawców

Przedsiębiorcy będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na utworzenie zakładowego żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola. Do kosztów uzyskania przychodów będzie można zaliczyć, w ograniczonym zakresie, także wydatki na prowadzenie takich placówek: przedsiębiorcy będą mogli odliczyć do 400 zł miesięcznie na każde dziecko uczęszczające do zakładowego żłobka lub klubu dziecięcego i do 200 zł na każdego przedszkolaka. Takie same wydatki będą mogli zaliczyć do kosztów ci przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na dofinansowanie pracownikom wydatków na opiekę nad dziećmi zapewnioną w innych placówkach. Odliczenia te będą możliwe pod warunkiem, że koszty nie zostały sfinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Za koszty poniesione na utworzenie zakładowego żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola uznawane będą koszty poniesione do dnia uzyskania wpisu do właściwego rejestru w zakresie spełniania warunków wymaganych do utworzenia takiej placówki stanowiące niezbędne koszty nabycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji, modernizacji lub remontu środków trwałych, oraz nabycia innych składników majątku, także wtedy, gdy koszty dotyczące środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub innych składników majątku są ponoszone po uzyskaniu wpisu do właściwego rejestru.

Z kosztów uzyskania przychodów w dalszym ciągu wyłączone będą te wydatki ponoszone na etapie tworzenia (prowadzenia) żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola, dotyczące składników majątku, które nie podlegają amortyzacji. Wydatki z tego tytułu – zgodnie z przepisami ustaw o podatku dochodowym – nie stanowią kosztów podatkowych zarówno w momencie ich poniesienia, jak też przez odpisy amortyzacyjne, np. wydatki na nabycie gruntów. Kosztem uzyskania przychodów w dalszym ciągu będą jednak opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów wykorzystywanych w związku z prowadzonym zakładowym żłobkiem, klubem dziecięcym lub przedszkolem.

W sytuacji, gdy koszty poniesione na utworzenie (prowadzenie) zakładowej placówki oraz świadczenia w postaci dofinansowania dla pracowników zostaną sfinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, wówczas nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodów. Kosztem uzyskania przychodów są odpisy na taki fundusz, natomiast same wydatki sfinansowane z funduszu nie stanowią już kosztów podatkowych.

Koszty ponoszone przez pracodawców z tytułu utworzenia zakładowego żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola, a także z tytułu utrzymania takiej placówki i świadczenia w postaci dofinansowania dla pracowników, będą podlegać zaliczeniu do kosztów podatkowych, jeżeli nie zostały podatnikowi w jakiejkolwiek formie sfinansowane lub zwrócone. Chodzi tu o wyeliminowanie korzystania przez pracodawców z ułatwień podatkowych w sytuacji, gdy koszty ponoszone przez podatnika są mu zwracane lub w inny sposób finansowane albo wcześniej zostały zaliczone do kosztów podatkowych przez odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (a podatnik zaliczył już do kosztów podatkowych odpisy na taki fundusz).

Zgodnie z założeniami omawiana nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ma wejść w życie 1.1.2016 r. Projekt nie przewiduje przepisów przejściowych. Oznacza to, że nowe przepisy będą miały zastosowanie do kosztów ponoszonych od 1.1.2016 r., tj. od dnia wejścia w życie ustawy. Jeżeli takie koszty zostaną poniesione do końca 2015 r., wówczas nie będą podlegały zaliczeniu do kosztów podatkowych.

W przypadku natomiast kosztów dotyczących utworzenia zakładowego żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola, które nie stanowią kosztów działalności socjalnej, będą one podlegały kwalifikowaniu do kosztów podatkowych zgodnie z zasadami ogólnymi.

Pierwsze czytanie omawianego projektu zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odbyło się na posiedzeniu Sejmu odbywającego się w dniach 10–12 czerwca br.

Podstawa prawna:

  • www.sejm.gov.pl (druk sejmowy nr 3461)