Sejm nie uwzględnił propozycji Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego

Sejm na odroczonym posiedzeniu do dnia 2.09.2021 r., po głosowaniach nad senackimi poprawkami do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, odrzucił jego poprawki i uchwalił ustawę w brzmieniu jakie zostało przesłane do Senatu. 

Ważne

Sejm nie uwzględnił propozycji Senatu do projektu ustawy o zmianie o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego zgodnie z którą z projektu usunięto zapis o umarzaniu postępowania administracyjnego po upływie trzydziestu lat od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji lub postanowienia i niezakończonych ostateczną decyzją lub postanowieniem przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej.

Propozycje Senatu przewidywały, że postępowanie administracyjne nie wszczyna się w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wydanej bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa doręczonych lub ogłoszonych przed dniem 1 stycznia 1990 r. Senat także zaproponował by postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji lub postanowienia, wszczęte po upływie trzydziestu lat od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji lub postanowienia i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej nie były umarzane z mocy prawa.

Sejm poprawki Senatu odrzucił i tym samym ponownie uchwalił ww. ustawę w brzmieniu proponowanym przez wnioskodawców.

Nowelizacja dotyczy przede wszystkim dodania do art. 158 nowego § 3, który stanowi, że jeżeli od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji upłynęło trzydzieści lat, nie wszczyna się postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji.

Dodatkowo, nowelizacja stanowi zasadę, w myśl której postępowania administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji lub postanowienia, wszczęte po upływie trzydziestu lat od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji lub postanowienia i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy ostateczną decyzją lub postanowieniem, umarza się z mocy prawa.

Tak uchwalona ustawa zostanie przekazana do podpisu Prezydenta. 

 

 
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności