Sejm na odroczonym posiedzeniu do dnia 2.09.2021 r., po głosowaniach nad senackimi poprawkami do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, odrzucił jego poprawki i uchwalił ustawę w brzmieniu jakie zostało przesłane do Senatu. 

Ważne

Sejm nie uwzględnił propozycji Senatu do projektu ustawy o zmianie o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego zgodnie z którą z projektu usunięto zapis o umarzaniu postępowania administracyjnego po upływie trzydziestu lat od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji lub postanowienia i niezakończonych ostateczną decyzją lub postanowieniem przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej.

Propozycje Senatu przewidywały, że postępowanie administracyjne nie wszczyna się w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wydanej bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa doręczonych lub ogłoszonych przed dniem 1 stycznia 1990 r. Senat także zaproponował by postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji lub postanowienia, wszczęte po upływie trzydziestu lat od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji lub postanowienia i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej nie były umarzane z mocy prawa.

Sejm poprawki Senatu odrzucił i tym samym ponownie uchwalił ww. ustawę w brzmieniu proponowanym przez wnioskodawców.

Nowelizacja dotyczy przede wszystkim dodania do art. 158 nowego § 3, który stanowi, że jeżeli od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji upłynęło trzydzieści lat, nie wszczyna się postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji.

Dodatkowo, nowelizacja stanowi zasadę, w myśl której postępowania administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji lub postanowienia, wszczęte po upływie trzydziestu lat od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji lub postanowienia i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy ostateczną decyzją lub postanowieniem, umarza się z mocy prawa.

Tak uchwalona ustawa zostanie przekazana do podpisu Prezydenta.