Środki komunikacji elektronicznej mają być wykorzystywane przy realizacji zadań związanych z przeprowadzaniem postępowań scaleniowych. Takie rozwiązanie będzie szczególnie przydatne w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Jednak nie ograniczy się tylko do tego czasu. W przyszłości też będzie mogło być wykorzystywane, gdy zajdą jakieś nieprzewidziane zdarzenia i trzeba będzie usprawnić proces scaleniowy.

Także inna propozycja, zawarta w projekcie, jest powiązana ze stanem epidemii. Projekt przewiduje rezygnację z odczytywania postanowienia o wszczęciu postępowania scaleniowego oraz decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów na zebraniach uczestników scalenia. Projektodawcy chcą w ten sposób ograniczyć kontakty międzyludzkie. Zamiast tego pojawi się obowiązek zamieszczania postanowienia o wszczęciu postępowania scaleniowego oraz postanowienia organu wyższego stopnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach właściwych urzędów.

Projekt ustawy dodaje też terminy dla wojewodów i sądów administracyjnych przeznaczone na rozpatrywanie odwołań i skarg. Zarówno w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, jak i NSA, w przypadku uwzględnienia skargi (w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia lub wymiany gruntów) po upływie 2-miesięcznego terminu od dnia otrzymania przez właściwy WSA skargi opłaconej i niezawierającej braków formalnych, nie będzie możliwe uchylenie zaskarżonej decyzji. W razie nierozpatrzenia skargi w terminie dwóch miesięcy, sądy administracyjne uwzględniające skargę, nie będą mogły uchylić zaskarżonej decyzji, a jedynie stwierdzić jej wydanie z naruszeniem prawa.

Chodzi o uniknięcie występujących obecnie sytuacji, gdy jeden z uczestników scalenia kontestuje potrzebę tego procesu, a sądy uchylają decyzje scaleniowe, niwecząc wysiłek włożony w przeprowadzenie całej operacji. Terminy wprowadzane w nowelizacji uwzględniają czas potrzebny na przenoszenie przez rolników swojej działalności na grunty wydzielone im w postępowaniu scaleniowym lub wymiennym. Na rozpatrzenie odwołania od decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów będą teraz trzy miesiące od dnia otrzymania odwołania przez właściwy organ.  

Przedstawiciel gminy oraz sołtys wsi zostanie włączony do komisji pełniącej funkcje doradcze przy opracowaniu projektu scalenia gruntów w związku z tym, że realizacja polityki przestrzennej odbywa się na poziomie gminy i konkretnej miejscowości.

Starosta  będzie organem właściwym do występowania z wnioskiem do sądu wieczystoksięgowego o dokonanie wpisów w księgach wieczystych w zakresie zmian wynikających z decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.