Sankcje w przypadku niezastosowania mechanizmu podzielonej płatności

Sankcje w VAT i KKS dla dostawcy

Faktury dokumentujące transakcje rozliczane mechanizmem podzielonej płatności, na podstawie nowego brzmienia art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.; dalej: VATU), powinny zawierać specjalne oznaczenie w postaci zapisu "mechanizm podzielonej płatności". Jeśli wystawca faktury nie umieścił na wystawianej fakturze wyrazów "mechanizm podzielonej płatności", to na podstawie art. 106e ust. 12 VATU, naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego ustali dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku przypadającej na dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w zał. nr 15 do VATU, wykazanej na tej fakturze.

Jednak przepisu art. 106e ust. 12 VATU nie stosuje się, jeżeli zapłata kwoty odpowiadającej kwocie podatku przypadającej na dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w zał. nr 15 do VATU, wykazanej na fakturze, została dokonana z zastosowaniem MPP (art. 106e ust. 13 VATU).

W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn - wadliwość faktury art. 62 § 1 ustawy z 10.9.1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1958 ze zm.; dalej: KKS) ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.

Sankcje w VAT i KKS dla nabywcy

Ponadto, wprowadzono sankcję dla nabywcy, który mimo ciążącego na nim obowiązku uregulowania kwoty VAT wykazanej na fakturze z zastosowaniem MPP, ureguluje tę kwotę w inny sposób. Wówczas naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku przypadającej na nabyte towary lub usługi wymienione w zał. nr 15 do VATU, wykazane na fakturze, której dotyczy płatność (art. 108a ust. 7 VATU).

W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, nie ustala się dodatkowego zobowiązania podatkowego.

Jednak przepisu art. 108a ust. 7 VATU nie stosuje się, jeżeli dostawca lub usługodawca rozliczył całą kwotę podatku wynikającą z faktury, która została zapłacona z naruszeniem MPP.

Karze z KKS podlega podatnik, który wbrew obowiązkowi dokonuje płatności kwoty należności wynikającej z faktury z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności. Podlega on karze grzywny do 720 stawek dziennych. W wypadku mniejszej wagi, sprawca ww. czynu zabronionego podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe (art. 57c KKS).

Sankcje w podatkach dochodowych

Od 1.1.2020 r. zaczną obowiązywać zmiany w ustawach podatkowych dotyczących podatków dochodowych powodujące, że podatnik nie będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kosztu w częściej, w jakiej dana płatność – pomimo zawarcia na fakturze wyrazów „mechanizm podzielonej płatności” – została dokonana z pominięciem MPP. Powyższe kwestie regulują przepisy art. 22p ust. 1 pkt 3 i ust. 2 PDOFizU oraz art. 15d ust. 1 pkt 3 i ust. 2 PDOPrU w brzmieniu obowiązującym od 1.1.2020 r.

Przepisy te mają zastosowanie do zapłaty należności w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31.12.2019 r. Jednocześnie tych przepisów - tj. art. 22p ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.; dalej: PDOFizU) oraz art. 15d ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 865; dalej: PDOPrU) nie stosuje się do płatności dotyczących kosztów zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów przed 1.1.2020 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności