Bez kompletnych dowodów nie można wymierzać sankcji za brak zawiadomienia o zakończeniu budowy (post. WSA w Krakowie z 22.6.2016 r., II SA/Kr 253/16).

Stan faktyczny

Murowany dom, był wznoszony na podstawie pozwolenia starosty na budowę. Był w pełni urządzony i umeblowany. Brakowało tylko zawiadomienia o zakończeniu budowy. Za przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego bez decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i bez zawiadomienia o zakończeniu budowy organ nadzoru budowlanego wymierzył karę administracyjną.

Rozstrzygnięcie organu nadzoru budowlanego

Właściciele wnieśli zażalenie do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, gdyż ich zdaniem

nadzór budowlany niewłaściwie przyjął, że karę za przystąpienie do nielegalnego użytkowania bez wymaganego pozwolenia wymierza się bez względu na okoliczności sprawy. Tymczasem mogą zachodzić szczególne okoliczności, w których rozpoczęcie użytkowania nie usprawiedliwia nałożenia kary z tego tytułu.

Małopolski inspektor nie uwzględnił zażaleń. W skardze do WSA właściciele powtórzyli swoje zarzuty. Sąd już je uwzględnił.

Ważne
Nie ma ustawowej definicji terminu „przystąpienie do użytkowania”. Zależy to od ustaleń w konkretnej sprawie. Ponieważ kara jest nakładana obligatoryjnie, a jej wysokość określają przepisy ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.), musi być dokładnie wyjaśniony stan faktyczny.

Organ nie ustalił bezspornie, czy rozpoczęto użytkowanie domu bez zawiadomienia o zakończeniu budowy. Czy też były to tylko „przygotowania do użytkowania”. Takie pojęcie jest w orzecznictwie sądów administracyjnych odróżniane od „przystąpienia do użytkowania”. Nie oceniono też wszystkich okoliczności, o których wnosili właściciele.