Samorządy ograniczyły solidarną odpowiedzialność w podatku rolnym i podatku od nieruchomości

Ustawa ma na celu zmianę regulacji dotyczącej solidarnej odpowiedzialności podatników podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości, tak aby ograniczyć solidarną odpowiedzialność podatników ww. podatków wyłącznie do tej części zobowiązania podatkowego, która nie dotyczy podmiotów zwolnionych od podatku (podmiotowo bądź przedmiotowo). Tak więc podatnik takiego podatku nie będzie ponosił już solidarnej odpowiedzialności za zobowiązanie podatkowe dotyczące tej części gruntu lub nieruchomości, która znajduje się we władaniu podmiotu zwolnionego od tego podatku. Po wejściu w życie omawianych rozwiązań obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na współwłaścicielach lub posiadaczach, którzy podlegają ww. podatkom oraz nie są zwolnieni od tych podatków, jedynie w zakresie odpowiadającym ich łącznemu udziałowi w prawie własności lub posiadaniu.

Zmiany wprowadzone przez komisje sejmowe

Podczas prac podkomisji i komisji sejmowych uznano, że projektowane rozwiązania należy poszerzyć. Zmiany dotyczące solidarnej odpowiedzialności rozciągnięto na ustawę z 30.10.2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 374, ze zm.; dalej: PodLeśnyU), gdzie dodano art. 2 ust. 5 na wzór projektowanych przepisów zamieszczonych w ustawie z 15.11.1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 617 ze zm.; dalej: PodRolU), oraz ustawie z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.; dalej: PodLokU). Zgodnie z wprowadzonymi w art. 2 PodLeśnyU zmianami zasady odpowiedzialności solidarnej za zobowiązanie podatkowe w podatku leśnym nie stosuje się, jeżeli jeden lub kilku współwłaścicieli lub posiadaczy jest zwolnionych od podatku leśnego. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na współwłaścicielach lub posiadaczach, którzy nie są zwolnieni od tego podatku, w zakresie odpowiadającym ich łącznemu udziałowi w prawie własności lub posiadaniu. Należy zwrócić uwagę na to, że w przypadku podatku leśnego nie występuje sytuacja niepodlegania temu podatkowi. Ograniczenie solidarnej odpowiedzialności będzie miało w związku z tym zastosowanie wyłącznie, jeżeli współwłaściciele lub posiadacze są zwolnieni od podatku leśnego.

Ponadto zmianą zaproponowaną w sprawozdaniu komisji jest rozszerzenie ograniczenia solidarnej odpowiedzialności również na posiadaczy gruntów - użytków rolnych (PodRolU), nieruchomości lub obiektów budowlanych (PodLokU) oraz lasów (PodLeśnyU). Należy podkreślić, że zmiana jest celowa i służy zachowaniu spójności w zakresie każdej z wymienionych ustaw. Warto bowiem zwrócić uwagę na to, że przepisy ustanawiające solidarną odpowiedzialność podatników (art. 3 ust. 5 PodRolU, art. 3 ust. 4 PodLokU i art. 2 ust. 4 PodLeśnyU) mówią o współwłasności lub posiadaniu. Dlatego także przepisy wprowadzające ograniczenia w zasadzie odpowiedzialności solidarnej powinny się odnosić do podatników będących zarówno współwłaścicielami jak i posiadaczami.

Termin wejścia w życie regulacji ustawy nie zmienił się, tj. weszły one w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, które miało miejsce 29.6.2017 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności