Omawiana ustawa nowelizująca (druk sejmowy 2186) wprowadza m.in. nowe regulacje istotne z punktu widzenia zaciągania zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego. Mowa w tym zakresie o art. 35, gdzie postanowiono, że:

1. Jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, ustanowionego na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.)).

2. Ograniczenia określonego w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.)) nie stosuje się do wykupu papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz spłaty rat innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wraz z wydatkami bieżącymi na obsługę tych zobowiązań, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego dofinansowywanego z Funduszu, o którym mowa w ust. 1, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu dofinansowania ze środków pochodzących z tego Funduszu.

Wskazane przepisy stanowią więc niejako uzupełnienie dotychczasowych regulacji prawnych dotyczących zaciągania zobowiązań, a wynikających z art. 89 i art. 90 FinPubU.

W dotychczasowym porządku prawnym JST mogły zaciągać pożyczki, kredyty, czy zaciągać zobowiązania – związane z tzw. wyprzedzającym finansowaniem działań finansowanych ze środków UE. Natomiast po wejściu w życie nowego przepisu, zaistnieje możliwość zaciągania zobowiązań w trybie wyprzedzającego finansowania również na zadania finansowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Z pewnością jest to przepis oczekiwany przez JST, które zyskają możliwość uprzedniego uzyskania środków z banków (zabezpieczających inwestycję), które następnie zrefunduje im wspomniany specjalny program rządowy.