Samorządy będą mogły zaciągać zobowiązania na wyprzedzające finansowanie działań z Polskiego Ładu

Omawiana ustawa nowelizująca (druk sejmowy 2186) wprowadza m.in. nowe regulacje istotne z punktu widzenia zaciągania zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego. Mowa w tym zakresie o art. 35, gdzie postanowiono, że:

1. Jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, ustanowionego na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.)).

2. Ograniczenia określonego w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.)) nie stosuje się do wykupu papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz spłaty rat innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wraz z wydatkami bieżącymi na obsługę tych zobowiązań, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego dofinansowywanego z Funduszu, o którym mowa w ust. 1, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu dofinansowania ze środków pochodzących z tego Funduszu.

Wskazane przepisy stanowią więc niejako uzupełnienie dotychczasowych regulacji prawnych dotyczących zaciągania zobowiązań, a wynikających z art. 89 i art. 90 FinPubU.

W dotychczasowym porządku prawnym JST mogły zaciągać pożyczki, kredyty, czy zaciągać zobowiązania – związane z tzw. wyprzedzającym finansowaniem działań finansowanych ze środków UE. Natomiast po wejściu w życie nowego przepisu, zaistnieje możliwość zaciągania zobowiązań w trybie wyprzedzającego finansowania również na zadania finansowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Z pewnością jest to przepis oczekiwany przez JST, które zyskają możliwość uprzedniego uzyskania środków z banków (zabezpieczających inwestycję), które następnie zrefunduje im wspomniany specjalny program rządowy.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności