Na uwagę zasługuje m.in. proponowana zmiana art. 12 PomocUkrainaU, który dotyczy zasad udzielania pomocy obywatelom Ukrainy, w tym przez jednostki samorządu terytorialnego. Przepis ust. 1 ww. art. 12, który był także podstawą uchwał podejmowanych przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego w sprawie pomocy ww. osobom, wg projektu ma przybrać treść uwzględniającą zmiany (modyfikacje) pkt 3 i pkt 4 oraz dodanie nowych jednostek redakcyjnych czyli pkt 6–8. Warto więc przytoczyć treść „nowych” wskazanych norm:

1. Wojewoda może zapewnić pomoc obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, polegającą na:

3) zapewnieniu transportu do miejsc zakwaterowania, o których mowa w pkt 1, między nimi lub do ośrodków prowadzonych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna, albo miejsc pośrednich, z których będzie realizowany dalszy transport do punktu docelowego, w którym obywatelom Ukrainy udzielana będzie opieka medyczna;

4) finansowaniu przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu umożliwiającego transport osób leżących lub przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością w szczególności do miejsc lub pomiędzy miejscami, o których mowa w pkt 1–3;”,

(…)

6) organizacji miejsc udzielania doraźnej pomocy medycznej;

7) zapewnianiu personelu medycznego realizującego w razie potrzeby wizyty kontrolne w odniesieniu do osób z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS­­­­­‑CoV­­­­­‑2 – w przypadku organizacji miejsc zakwaterowania, o których mowa w pkt 1, przeznaczonych dla osób z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS­­­­­‑CoV­­­­­‑2;

8) podjęciu innych działań niezbędnych do realizacji pomocy”.

W praktyce, jednostki samorządu terytorialnego podejmując uchwały w trybie art. 12 ust. 5 PomocUkrainaU, określały zakres pomocy wskazując często m.in. na zadania wymienione w ww. art. 12 ust. 1. Po zmianie tego przepisu, jednostki samorządu terytorialnego będą mogły nadal się wzorować na tych nowych formach pomocy z wykorzystaniem nowych zadań wymienionych wyżej w pkt 6-8.

Jest to ważny „sygnał” m.in. dla samorządów, bowiem zapewne będą dokonywać zmian wspomnianych uchwał w zakresie pomocy dla obywateli Ukrainy. Warto zauważyć, że ustawodawca w zasadzie dopuszcza otwarty katalog działań w ramach ww. pomocy.

Z powyższego należy więc wnioskować, że opisywane zmiany w art. 12 ust. 1 PomocUkrainaU są ważne z punktu widzenia roli także samorządów, pośrednio umożliwiając właśnie samorządom rozszerzenie dotychczasowych form pomocy o te nowe wymienione wyżej w projekcie.

Źródło: https://legislacja.rcl.gov.pl/