• Od 1.1.2016 r. weszły w życie zmiany w ustawach samorządowych, które pozwalają na zapewnienie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla podległych i nadzorowanych przez jednostki samorządu terytorialnego jednostek organizacyjnych. Zakres wspólnej obsługi jednostki określają w swobodny sposób,
    w zależności od potrzeb.
  • Jednostki organizacyjne JST mogą mieć księgową na etacie pod warunkiem, że rada gminy (powiatu, województwa) podejmie uchwałę, że księgowość tych instytucji będzie prowadzona w ramach struktury gminy. Ustawodawca dał swobodę samorządom w zakresie kształtowania struktury organizacyjnej i umiejscowienia w gminie (powiecie, województwie) „centrum usług wspólnych” oraz zasad ich działania.
  • W publikacji zostały przedstawione rewolucyjne zmiany jakie wprowadziła ustawa z 25.6.2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045). Książka uwzględnia także zmiany wprowadzone ustawą z 5.9.2016 r.o zmianie ustawy
    o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy
    o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2016 r. poz. 1583 (zmiana ta reguluje m.in. kwestie tworzenia CUW w zakresie zadań z pomocy społecznej). Zmiany weszły w życie 15.10.2016 r.
  • Dzięki tej publikacji dowiedzą się Państwo, m.in.:

– o zasadach tworzenia i funkcjonowania CUW w gminie, powiecie i województwie,
– o obowiązkach i uprawnieniach jednostek obsługiwanych oraz podziale kompetencji
obsługiwanych i obsługujących,
– przebiegu przejęcia zadań i obowiązków głównego księgowego przez CUW,
– jak kształtuje się  odpowiedzialności (w tym karnoskarbowej) po wprowadzeniu centralizacji
rozliczeń podatku VAT w przypadku utworzenia CUW?
– jak dokonywać wspólnych zamówień publicznych za wszystkie obsługiwane jednostki?

Fragment tekstu z poradnika:

Przejęcie zadań głównego księgowego przez centrum usług wspólnych

Jeżeli w ramach wspólnej obsługi jednostka obsługująca zaliczana do sektora finansów publicznych zapewnia realizację zadań głównego księgowego JSFP przez osobę spełniającą wymogi określone w FinPubU, w jednostce obsługiwanej nie zatrudnia się głównego księgowego. Przepisy FinPubU dotyczące głównego księgowego stosuje się wówczas odpowiednio do kierownika jednostki obsługującej, który może powierzyć te obowiązki swojemu pracownikowi – głównemu księgowemu. Dotyczy to poniższych przepisów (art. 54 ust. 1, ust. 2a, ust. 3–7, ust. 10 FinPubU):

1)    głównym księgowym JSFP jest pracownik, któremu kierownik jednostki powierza obowiązki
i odpowiedzialność w zakresie:
a)    prowadzenia rachunkowości jednostki,
b)    wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
c)    dokonywania wstępnej kontroli:
– zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
– kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

2)    główny księgowy, w razie ujawnienia nieprawidłowości w wyniku wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym lub kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, zwraca dokument właściwemu rzeczowo pracownikowi, a w razie nieusunięcia nieprawidłowości odmawia jego podpisania;

3)    o odmowie podpisania dokumentu i jej przyczynach główny księgowy zawiadamia pisemnie kierownika jednostki; kierownik jednostki może wstrzymać realizację zakwestionowanej operacji albo wydać w formie pisemnej polecenie jej realizacji;

4)    niezwłocznie zawiadamia o tym w formie pisemnej zarząd JST, uzasadniając realizację zakwestionowanej operacji; jeżeli polecenie wyda wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta lub marszałek województwa, zawiadamia on organ stanowiący JST oraz właściwą regionalną izbę obrachunkową;

5)    w celu realizacji swoich zadań główny księgowy ma prawo:
a)    żądać od kierowników innych komórek organizacyjnych jednostki udzielania w formie ustnej lub pisemnej niezbędnych informacji i wyjaśnień, a także udostępnienia do wglądu dokumentów
i wyliczeń będących źródłem tych informacji i wyjaśnień,
b)    wnioskować do kierownika jednostki o określenie trybu, zgodnie z którym mają być wykonywane przez inne komórki organizacyjne jednostki prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów
i sprawozdawczości finansowej.

Kierownik jednostki obsługiwanej jest odpowiedzialny za:

1)    bieżący nadzór nad wykonywaniem zadań jednostki,
2)    organizowanie pracy podległego zespołu pracowników,
3)    realizację planu finansowego.

Ważne
Kierownik jednostki obsługiwanej prowadzi również samodzielną politykę kadrową i odpowiada za zarządzanie zasobami ludzkimi, zatrudnia, awansuje i zwalnia podległych mu pracowników, określa zakresy obowiązków pracowników i wykonuje wobec nich czynności ze stosunku pracy, jest ich zwierzchnikiem.

Obowiązujące przepisy ustrojowe dają organom stanowiącym poszczególnych JST możliwość wprowadzenia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, samorządowych instytucji kultury, a także innych zaliczanych do sektora finansów publicznych samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych (z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego).

Zakres obsługi zależeć będzie także od formy organizacyjno-prawnej danej jednostki obsługiwanej.

Rada lub sejmik JST w odniesieniu do jednostek obsługiwanych będących jej jednostkami organizacyjnymi zaliczanymi do sektora finansów publicznych określa w drodze uchwały jednostki obsługujące, a także zakres obowiązków powierzonych w ramach wspólnej obsługi. Jest to wiążące dla kierownika jednostki organizacyjnej, obsługiwanej, a jednocześnie przez to zakres jego obowiązków i odpowiedzialności w tych obszarach wskazuje przedmiotowa uchwała.

Zobacz także:


Więcej o samorządowych centrach usług wspólnych znajdziesz w module Oświata >>