Zmiany istotnych dla amortyzacji wskaźników otwierają przez podatnikami nowe, dotychczas niedostępne możliwości. Mianowicie zasadą wynikającą z treści regulacji ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.; dalej: PDOPrU) – jak i ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.; dalej: PDOFizU) – jest, iż składniki majątku, spełniające warunki ich uznania za środki trwałe, których wartość początkowa nie przekracza ustalonego limitu wartości podatnicy mogą traktować w sposób szczególny. Możliwym jest tutaj zarówno rozwiązanie polegające na nieuznaniu takiego składnika majątku za środek trwały, co prowadzi do możliwości zaliczenia wydatków na nabycie czy wytworzenie takiego składnika majątku bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania (art. 16d ust. 1 PDOPrU, art. 22d ust. 1 PDOFizU) albo wariant, który pozwala na dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu oddania do używania środka trwałego (art. 16f ust. 3 PDOPrU, art. 22f ust. 3 PDOFizU).

O ile jednak jeszcze do końca 2017 r. rozwiązania te odnosiły się wyłącznie do składników majątku o niewielkiej wartości ponieważ wartość początkowa składnika majątku wyznaczająca dopuszczalność stosowania tych przepisów nie mogła przekraczać 3500 zł, to już w roku 2018 na skutek wzrostu tego limitu do kwoty 10 000 zł. Rozwiązania te zapewne będą powszechnie stosowane. Jedną z konsekwencji wzrostu do wartości 10 000 zł limitu amortyzacji jednorazowej przewidzianej treścią art. 16f ust. 3 PDOPrU (art. 22f ust. 3 PDOFizU) niewątpliwie stanie się też możliwość jednorazowej amortyzacji nabytych dla działalności gospodarczej używanych samochodów osobowych, których cena nabycia nie przekroczy tego limitu. Warto przypomnieć, iż w stosunku do samochodów osobowych nie jest dopuszczalnym zarówno stosowanie amortyzacji jednorazowej w ramach pomocy de minimis (art. 16k ust. 7 PDOPrU, art. 22k ust. 7 PDOFizU) jak i wprowadzonej w 2017 r. do regulacji PDOPrU i PDOFizU amortyzacji jednorazowej, o której mowa w art. 16k ust. 14 PDOPrU (art. 22k ust. 14 PDOPrU). Tym samym formuła amortyzacji jednorazowej dla środków trwałych o wartości początkowej nieprzekraczającej 10 000 zł niewątpliwie, zwłaszcza dla drobnych przedsiębiorców, będzie stanowiła korzystne rozwiązanie stosowane w odniesieniu do nabywanych dla potrzeb firmowych używanych samochodów osobowych. Podkreślić jednak należy, iż stosowanie podniesionych do 10 000 zł wskaźników wskazanych m.in. w treści art. 16d ust. 1 jak i art. 16f ust. 3 PDOPrU (art. 22d ust. 1 jak i 22f ust. 3 PDOFizU) możliwe jest wyłącznie w stosunku do składników majątku przyjętych do używania po 31.12.2017 r.