Ostatnia nowelizacja z 13.5.2011 r. ustawy o KRS ma na celu wprowadzenie rozwiązań, które zapewnią nieograniczony wgląd w aktualne dane rejestrowe, pozwolą także bezpłatnie uzyskiwać informacje i dokumenty spółek kapitałowych zgromadzonych w KRS.

Oznacza to, że dokumenty (wyciągi, odpisy, zaświadczenia itp.) wydawane przez Rejestr w postaci papierowej i elektronicznej będą miały jednakową rangę.

Ustawa z 13.5.2011 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 13.7.2011 r. Nr 144 poz. 851) zacznie obowiązywać od 1.1.2012 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 3, który obowiązuje od dnia ogłoszenia ustawy zmieniającej, czyli od 13.7.2011 r.

Przepis art. 1 pkt 3 ww. ustawy wprowadza nowe brzmienie art. 19b ust. 1b ustawy o KRS i zgodnie z nim po uzyskaniu informacji o nadaniu przedsiębiorcy NIP sąd rejestrowy:

  1. dokonuje z urzędu wpisu NIP do rejestru – wpis ten nie podlega opłacie sądowej ani ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a postanowienie sądu o wpisie nie wymaga uzasadnienia ani doręczenia;
  2. przesyła zgłoszenie płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych do właściwej jednostki terenowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

A zatem nowością jest wpisywanie z urzędu przez sąd rejestrowy NIP do Rejestru.